Các khóa h?c ?? ??ng ky

C?NG NGH? K? THU?T ?I?N, ?I?N T?

M? ngành/ngh?              : 6510303

Trình ?? ?ào t?o            : Cao ??ng

Hình th?c ?ào t?o          : Chính quy

??i t??ng tuy?n sinh     : 广西快3如何做代理T?t nghi?p THPT ho?c t??ng ???ng

Th?i gian ?ào t?o           : 2 n?m

1. M? t? tóm t?t ngành ngh?:

Ngành C?ng ngh? k? thu?t ?i?n, ?i?n t? có th?i gian ?ào t?o 2 n?m v?i 27 m?n h?c, m? ?un. Kh?i l??ng ki?n th?c toàn khóa h?c là 81 tín ch?, t??ng ???ng v?i 1.965gi?, th?i l??ng th?c hành chi?m trên 70% th?i l??ng toàn khoá h?c, bao g?m các n?i dung chính (các m?n chuyên m?n chính : ?o l??ng ?i?n & C?m Bi?n; Cung c?p ?i?n; Máy ?i?n; L?p ??t ?i?n; ?i?n t? c? b?n; ?i?u khi?n L?p trình PLC….), trang b? cho ng??i h?c ki?n th?cv? An toàn ?i?n; V?t li?u ?i?n -?i?n t?; Trang b? ?i?n; ???ng day truy?n t?i và Tr?m bi?n áp; Khí c? ?i?n; Máy ?i?n; Trang b? ?i?n khi?n l?p trình PLC; V? ?i?n; L?p ??t ?i?n c? b?n; S?a ch?a máy ?i?n… L?p ??t và s?a ch?a, thay th? các thi?t b?, khí c? ?i?n, day truy?n c?ng ngh?, c?ng trình ?i?n, tr?m bi?n áp, m?ch ?i?n t?… trong l?nh v?c ?i?n, ?i?n t?….

Sau t?t nghi?p ???c c?p b?ng c? nhan cao ??ng  ngh? C?ng ngh? k? thu?t ?i?n, ?i?n t?.

2. K? n?ng ??t ???c sau t?t nghi?p

广西快3如何做代理- Thi?t k?, thi c?ng và giám sát ???c các c?ng trình ?i?n.

- L?p ráp s?n ph?m ?i?n, ?i?n t? trong nhà máy; các doanh nghi?p d?ch v? s?a ch?a và b?o trì s?n ph?m ?i?n, ?i?n t?.

- V?n hành, s?a ch?a, b?o trì và ch?nh ??nh các thi?t b? ?i?n, ?i?n t? trên các day chuy?n s?n xu?t, các h? th?ng ?i?n trong c?ng nghi?p và dan d?ng.

3. V? trí vi?c làm sau t?t nghi?p

K? thu?t viên phòng k? thu?t c?a các c?ng ty, nhà máy, xí nghi?p, các vi?n nghiên c?u, trung tam thí nghi?m liên quan ??n l?nh v?c ?i?n, ?i?n t?.

 


C? h?n M?i h?n


Th?ng tin liên h?

h? tr? tr?c tuy?n
B?n mu?n tìm hi?u thêm th?ng tin v? các ngành ngh? ?ào t?o t?i Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i
th?ng tin tuy?n sinh
B?n c?n tìm hi?u thêm v? quy ch? tuy?n sinh, h? s? nh?p h?c, h?c b?ng, h?c phí ?
các ho?t ??ng s?p di?n ra
Các ho?t ??ng và s? ki?n s?p di?n ra s? ???c c?p nh?t t?i ?ay. ??ng b? l? nhé!
Cau h?i th??ng g?p