Các khóa h?c ?? ??ng ky

C?NG NGH? K? THU?T X?Y D?NG

M? ngành/ngh?                : 6510103

Trình ?? ?ào t?o              : Cao ??ng

Hình th?c ?ào t?o            : Chính quy

??i t??ng tuy?n sinh       : 广西快3如何做代理T?t nghi?p THPT ho?c t??ng ???ng

Th?i gian ?ào t?o            : 2 n?m

1. M? t? tóm t?t ngành ngh?:

广西快3如何做代理Ngh? C?ng ngh? k? thu?t Xay D?ng th?i gian ?ào t?o 2 n?m v?i 85 tín ch? t??ng ???ng v?i 1950 gi?, th?i l??ng th?c hành chi?m trên 70% th?i l??ng toàn khoá h?c, trang b? cho ng??i h?c ki?n th?c v? ngành xay d?ng ?? gi?i quy?t t?t các n?i dung liên quan ??n nh?ng ho?t ??ng c?ng ngh? - k? thu?t xay d?ng nh?: thi?t k? các c?ng trình v?a và nh?, l?p k? ho?ch, t? ch?c thi c?ng c?ng trình xay d?ng, giám sát xay d?ng c?ng trình dan d?ng - c?ng nghi?p và qu?n ly các d? án xay d?ng nhà dan d?ng, nhà x??ng s?n xu?t. Sau t?t nghi?p ???c c?p b?ng Cao ??ng.

2. K? n?ng ??t ???c sau t?t nghi?p:

a. K? n?ng c?ng

- ??c hi?u b?n v? thi?t k? k? thu?t, b?n v? thi c?ng nh?ng c?ng trình có quy m? v?a; l?p d? toán c?ng trình, ??c l?p tri?n khai t? ch?c thi c?ng nh?ng c?ng trình quy m? v?a có k?t c?u kh?ng ph?c t?p.

- Ph?i h?p tri?n khai thi c?ng ???c m?t s? h?ng m?c trong c?ng trình nhà cao t?ng, c?ng trình c?p I,II.

- Phan tích ???c s? ?? k?t c?u c?ng trình c?p III, c?p IV tính toán ???c n?i l?c, t? h?p n?i l?c, các yêu c?u v? c?u t?o c?a các lo?i k?t c?u, n?m v?ng các b??c thi?t k? t? c? s? ??n thi?t k? k? thu?t ph?c v? thi c?ng

b. K? n?ng m?m

- Có kh? n?ng giao ti?p.

广西快3如何做代理- Có k? n?ng làm vi?c theo nhóm, làm vi?c ??c l?p, nhanh nh?n sáng t?o.

- Có kh? n?ng s? d?ng các ph?n m?m tin h?c th?ng d?ng nh? Word, Excel và ph?n m?m tin h?c trong xay d?ng nh? Autocad, Sap, ph?n m?m d? toán.

- S? d?ng thành th?o tin h?c v?n phòng.

广西快3如何做代理- Có n?ng l?c ngo?i ng? b?c 2/6 khung n?ng l?c ngo?i ng? c?a Vi?t Nam

3. V? trí vi?c làm sau t?t nghi?p

广西快3如何做代理- Làm k? thu?t viên giám sát thi c?ng c?ng trình t?i các doanh nghi?p xay d?ng c? b?n.

- Làm c?ng vi?c thi?t k? trong các c?ng ty t? v?n thi?t k? xay d?ng.

- Làm cán b? k? thu?t tai các c? quan qu?n ly xay d?ng.

- Có kh? n?ng thành l?p các doanh nghi?p ho?t ??ng trong l?nh v?c chuyên m?n ???c ?ào t?o theo ?úng các quy ??nh c?a pháp lu?t.

 


C? h?n M?i h?n广西快3如何做代理


Th?ng tin liên h?

h? tr? tr?c tuy?n
B?n mu?n tìm hi?u thêm th?ng tin v? các ngành ngh? ?ào t?o t?i Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i
th?ng tin tuy?n sinh
B?n c?n tìm hi?u thêm v? quy ch? tuy?n sinh, h? s? nh?p h?c, h?c b?ng, h?c phí ?
các ho?t ??ng s?p di?n ra
Các ho?t ??ng và s? ki?n s?p di?n ra s? ???c c?p nh?t t?i ?ay. ??ng b? l? nhé!
Cau h?i th??ng g?p