Các khóa h?c ?? ??ng ky

C?NG NGH? TH?NG TIN

M? ngành/ngh?                : 6480201

Trình ?? ?ào t?o              : Cao ??ng

Hình th?c ?ào t?o            : Chính quy

??i t??ng tuy?n sinh       : T?t nghi?p THPT ho?c t??ng ???ng

Th?i gian ?ào t?o            : 2 n?m

1. M? t? tóm t?t ngành ngh?:

Ngh? C?ng ngh? th?ng tin có th?i gian ?ào t?o 2 n?m v?i 82 tín ch? t??ng ???ng v?i 1965 gi?, th?i l??ng th?c hành chi?m trên 70% th?i l??ng toàn khoá h?c, bao g?m các n?i dung chính (các m?n chuyên m?n chính); trang b? cho ng??i h?c ki?n th?c chuyên m?n và n?ng l?c th?c hành, có kh? n?ng tham gia vào quá trình xay d?ng ph?n m?m ph?c v? cho các ??n v?, cá nhan c?ng nh? các h? th?ng th?ng tin; có k? n?ng làm vi?c ??c l?p ho?c làm vi?c theo nhóm; có kh? n?ng sáng t?o, ?ng d?ng k? thu?t, c?ng ngh? vào c?ng vi?c; có ??o ??c l??ng tam ngh? nghi?p, có y th?c t? ch?c k? lu?t, tác phong c?ng nghi?p, có s?c kho?, t?o ?i?u ki?n cho ng??i h?c sau khi t?t nghi?p có kh? n?ng làm vi?c ho?c ti?p t?c h?c lên trình ?? cao h?n, ?áp ?ng yêu c?u c?a s? nghi?p c?ng nghi?p hoá, hi?n ??i hoá ??t n??c. Sau t?t nghi?p ???c c?p b?ng cao ??ng chính quy .

2. K? n?ng ??t ???c sau t?t nghi?p

- S? d?ng thành th?o máy tính trong c?ng vi?c v?n phòng; cài ??t, b?o trì máy tính;

- Phan tích, thi?t k?, tri?n khai th?c hi?n các d? án v? l?p ??t và qu?n tr? h? th?ng m?ng v?i quy m? v?a và nh?, ?áp ?ng các yêu c?u k? thu?t ??t ra trong ?i?u ki?n th?c t?;

广西快3如何做代理- Ph?i h?p v?i các chuyên gia ph?n m?m ?? kh?o sát, thi?t k? h? th?ng ph?n m?m ph?c v? ho?t ??ng doanh nghi?p;

- S? d?ng ???c ng?n ng? l?p trình ?? h?c ?? s? d?ng các c?ng c? xay d?ng các module ?ng d?ng ?áp ?ng ???c các yêu c?u c?a các doanh nghi?p ho?t ??ng trong l?nh v?c C?ng ngh? th?ng tin;

3. V? trí vi?c làm sau t?t nghi?p:

Sau khi t?t nghi?p sinh viên có trình ?? cao ??ng, có th? làm vi?c trong các c?ng ty ph?n m?m; doanh nghi?p kinh doanh s?n ph?m CNTT; các c? s? ?ào t?o C?ng ngh? th?ng tin; các c? s? t? v?n xay d?ng h? th?ng th?ng tin; các c? s? truy?n th?ng,… ch? y?u trong các l?nh v?c ?ng d?ng ph?n m?m ? các v? trí: 

- Chuyên viên l?p trình ?ng d?ng: ?ng d?ng trên window, trên web, trên ?i?n tho?i di ??ng

- Chuyên viên thi?t k? giao di?n website.

广西快3如何做代理- Chuyên viên thao tác và qu?n tr? c? b?n c? s? d? li?u cho các c?ng ty.

- Chuyên viên  ki?m th? ch?t l??ng ph?n m?m.


C? h?n M?i h?n


Th?ng tin liên h?

h? tr? tr?c tuy?n
B?n mu?n tìm hi?u thêm th?ng tin v? các ngành ngh? ?ào t?o t?i Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i
th?ng tin tuy?n sinh
B?n c?n tìm hi?u thêm v? quy ch? tuy?n sinh, h? s? nh?p h?c, h?c b?ng, h?c phí ?
các ho?t ??ng s?p di?n ra
Các ho?t ??ng và s? ki?n s?p di?n ra s? ???c c?p nh?t t?i ?ay. ??ng b? l? nhé!
Cau h?i th??ng g?p