Các khóa h?c ?? ??ng ky

?i?n dan d?ng

M? ngành/ngh?:            6520224

Trình ?? ?ào t?o:           Cao ??ng

Hình th?c ?ào t?o:        Chính quy

??i t??ng tuy?n sinh:    T?t nghi?p THPT ho?c t??ng ???ng

Th?i gian ?ào t?o:          2.5  n?m

1. M? t? v?n t?t ngành ngh?: 

Ngh? ?i?n dan d?ng có th?i gian ?ào t?o 2.5 n?m v?i 35 m?n h?c, m? ?un. Kh?i l??ng ki?n th?c toàn khóa h?c là 102 tín ch?, t??ng ???ng v?i 2.505 gi?, th?i l??ng th?c hành chi?m trên 70% th?i l??ng toàn khoá h?c, bao g?m các n?i dung chính (các m?n chuyên m?n chính : M?ch ?i?n chi?u sáng c? b?n ; Thi?t b? nhi?t gia d?ng ; Máy bi?n áp; ??ng c? ?i?n xoay chi?u K?B ba pha; ??ng c? ?i?n xoay chi?u K?B m?t pha; Thi?t b? l?nh gia d?ng; Thi?t b? t? ??ng ?i?u khi?n dan d?ng; Thi?t k? m?ng ?i?n dan d?ng ….), trang b? cho ng??i h?c ki?n th?c v? An toàn ?i?n; Tính ch?t c?a các lo?i v?t li?u th??ng dùng trong l?nh v?c ?i?n dan d?ng; nguyên ly ho?t ??ng c?a các m?ch ?i?n, c?a các thi?t b? ?i?n trong thi?t k?, ki?m tra, s?a ch?a; nguyên ly ho?t ??ng, ?ng d?ng, c?a các m?ch ?i?n t? c? b?n, các m?ch ?i?n chuyên bi?t ?-??c dùng trong thi?t b? ?i?n dan d?ng.......

Sau t?t nghi?p ???c c?p b?ng c? nhan cao ??ng  ngh? ?i?n dan d?ng.

2. K? n?ng ??t ???c sau t?t nghi?p

          - Thi?t k?, thi c?ng và giám sát ???c các c?ng trình ?i?n dan d?ng.

          - L?p ráp s?n ph?m ?i?n dan d?ng trong nhà máy; các doanh nghi?p d?ch v? s?a ch?a và b?o trì s?n ph?m ?i?n dan d?ng.

广西快3如何做代理- V?n hành, s?a ch?a, b?o trì và ch?nh ??nh các thi?t b? ?i?n trên các day chuy?n s?n xu?t, các h? th?ng ?i?n trong c?ng nghi?p và dan d?ng.

3. V? trí vi?c làm sau t?t nghi?p

广西快3如何做代理          - K? thu?t viên phòng k? thu?t trong các nhà máy ch? t?o, l?p ráp s?n ph?m ?i?n dan d?ng; các doanh nghi?p d?ch v? s?a ch?a và b?o trì s?n ph?m ?i?n dan d?ng.

广西快3如何做代理          - Nhan viên B? ph?n ch?m sóc khách hàng c?a các doanh nghi?p cung c?p thi?t b? ?iê?n dan d?ng.


C? h?n M?i h?n


Th?ng tin liên h?

h? tr? tr?c tuy?n
B?n mu?n tìm hi?u thêm th?ng tin v? các ngành ngh? ?ào t?o t?i Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i
th?ng tin tuy?n sinh
B?n c?n tìm hi?u thêm v? quy ch? tuy?n sinh, h? s? nh?p h?c, h?c b?ng, h?c phí ?
các ho?t ??ng s?p di?n ra
Các ho?t ??ng và s? ki?n s?p di?n ra s? ???c c?p nh?t t?i ?ay. ??ng b? l? nhé!
Cau h?i th??ng g?p