Các khóa h?c ?? ??ng ky

H??NG D?N DU L?CH

M? ngành, ngh?               : 6810103

Trình ?? ?ào t?o              : Cao ??ng

Hình th?c ?ào t?o            : Chính quy

??i t??ng tuy?n sinh       : T?t nghi?p THPT ho?c t??ng ???ng

Th?i gian ?ào t?o            : 2 n?m

1. M? t? v?n t?t ngành ngh?

广西快3如何做代理?ào t?o nhan l?c tr?c ti?p cho s?n xu?t, kinh doanh và d?ch v?, có n?ng l?c hành ngh? H??ng d?n du l?ch t??ng ?ng v?i trình ?? ?ào t?o; có ??o ??c, s?c kh?e; có trách nhi?m ngh? nghi?p; có kh? n?ng sáng t?o, thích ?ng v?i m?i tr??ng làm vi?c trong b?i c?nh h?i nh?p qu?c t?; b?o ??m nang cao n?ng su?t, ch?t l??ng lao ??ng; t?o ?i?u ki?n cho ng??i h?c sau khi hoàn thành khóa h?c có kh? n?ng tìm vi?c làm, t? t?o vi?c làm ho?c h?c lên trình ?? cao h?n.

广西快3如何做代理Th?i gian ?ào t?o 2 n?m v?i  83 tín ch? t??ng ???ng v?i 1920 gi?, th?i l??ng th?c hành chi?m trên 70% th?i l??ng toàn khoá h?c, bao g?m các n?i dung chính ( các m?n chuyên m?n chính );

Sau t?t nghi?p ???c c?p b?ng c? nhan 

2. K? n?ng ??t ???c sau t?t nghi?p

- Xay d?ng ???c k? ho?ch ch??ng trình du l?ch c? th?.

广西快3如何做代理- Chu?n b?, t? ch?c th?c hi?n ???c ch??ng trình, thuy?t minh, h??ng d?n tham quan, qu?n ly ?oàn khách, h? tr? qu?ng cáo ti?p th? và bán ch??ng trình, thi?t l?p và duy trì các m?i quan h? v?i các ??i tác, gi?i quy?t các v?n ?? phát sinh trong quá trình th?c hi?n ch??ng trình du l?ch, ch?m sóc khách hàng...  ?áp ?ng nhu c?u c?a khách du l?ch. ??m b?o các yêu c?u v? ch?t l??ng, v? sinh, an toàn, an ninh, chu ?áo và l?ch s?.

3. V? trí vi?c làm sau t?t nghi?p

广西快3如何做代理Sau khi t?t nghi?p, ng??i h?c có th? làm vi?c t?i các c?ng ty du l?ch, khách s?n, l? hành, t? ch?c phi chính ph?, s? ban ngành v? du l?ch,v?n chuy?n, t? ch?c s? ki?n và các ??n v? d?ch v? khác, ? các v? trí nh?: h??ng d?n viên du l?ch ho?c chuyên viên ph? trách các b? ph?n l?u trú, ti?p th?, ch?m sóc khách hàng, t? ch?c h?i ngh? - s? ki?n; qu?n tr? - ?i?u hành - thi?t k? tour t?i các c?ng ty trong và ngoài n??c ho?c các t? ch?c phi chính ph?; chuyên viên t?i các S?, ban, Ngành v? Du l?ch.

Có c? h?i phát tri?n kh? n?ng kinh doanh ??c l?p ho?c h?c lên trình ?? cao h?n.


M?i h?n


Th?ng tin liên h?

h? tr? tr?c tuy?n
B?n mu?n tìm hi?u thêm th?ng tin v? các ngành ngh? ?ào t?o t?i Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i
th?ng tin tuy?n sinh
B?n c?n tìm hi?u thêm v? quy ch? tuy?n sinh, h? s? nh?p h?c, h?c b?ng, h?c phí ?
các ho?t ??ng s?p di?n ra
Các ho?t ??ng và s? ki?n s?p di?n ra s? ???c c?p nh?t t?i ?ay. ??ng b? l? nhé!
Cau h?i th??ng g?p