Các khóa h?c ?? ??ng ky

K? TOáN

M? ngành, ngh?               : 6340301

Trình ?? ?ào t?o              : Cao ??ng

Hình th?c ?ào t?o            : Chính quy

??i t??ng tuy?n sinh       : T?t nghi?p THPT ho?c t??ng ???ng

Th?i gian ?ào t?o            : 2 n?m

1. M? t? v?n t?t ngành ngh?:

?ào t?o nhan l?c tr?c ti?p cho s?n xu?t, kinh doanh và d?ch v?, có n?ng l?c hành ngh? K? toán t??ng ?ng v?i trình ?? ?ào t?o; có ??o ??c, s?c kh?e; có trách nhi?m ngh? nghi?p; có kh? n?ng sáng t?o, thích ?ng v?i m?i tr??ng làm vi?c trong b?i c?nh h?i nh?p qu?c t?; b?o ??m nang cao n?ng su?t, ch?t l??ng lao ??ng; t?o ?i?u ki?n cho ng??i h?c sau khi hoàn thành khóa h?c có kh? n?ng tìm vi?c làm, t? t?o vi?c làm ho?c h?c lên trình ?? cao h?n.

Th?i gian ?ào t?o 2 n?m v?i 87 tín ch? t??ng ???ng v?i 1980 gi?, th?i l??ng th?c hành chi?m trên 70% th?i l??ng toàn khoá h?c, bao g?m các n?i dung chính (các m?n chuyên m?n chính);

Sau t?t nghi?p ???c c?p b?ng c? nhan  k? toán.

2. K? n?ng ??t ???c sau t?t nghi?p

广西快3如何做代理- Gi?i quy?t ph?n l?n các c?ng vi?c ph?c t?p trong ph?m vi ngành K? toán.

- L?p, ki?m tra, phan lo?i và x? ly các ch?ng t? k? toán.Tính toán và ??nh kho?n ???c các nghi?p v? kinh t? liên quan ??n ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh c?a doanh nghi?p.

- Ghi chép ???c các nghi?p v? kinh t? phát sinh vào các s? sách liên quan m?t cách khoa h?c, logic, phù h?p v?i quy ??nh hi?n hành.

广西快3如何做代理- L?p ???c báo cáo thu?, báo cáo k? toán tài chính, báo cáo k? toán qu?n tr?. Th?c hi?n ???c vi?c kê khai và quy?t toán thu?.

广西快3如何做代理- S? d?ng thành th?o tin h?c v?n phòng, thành th?o ít nh?t m?t ph?n m?m k? toán ?? làm c?ng tác k? toán.

3. V? trí vi?c làm sau t?t nghi?p:

K?t thúc khóa h?c ng??i h?c có th? làm vi?c t?i các v? trí: K? toán t?ng h?p, k? toán viên, th? kho, th? qu?, nhan viên thu ngan, nhan viên bán hàng, th?ng kê t?i các doanh nghi?p, các c? quan hành chính s? nghi?p, c? s? có ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh.

广西快3如何做代理Có c? h?i phát tri?n kh? n?ng kinh doanh ??c l?p ho?c h?c lên trình ?? cao h?n.


C? h?n M?i h?n广西快3如何做代理


Th?ng tin liên h?

h? tr? tr?c tuy?n
B?n mu?n tìm hi?u thêm th?ng tin v? các ngành ngh? ?ào t?o t?i Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i
th?ng tin tuy?n sinh
B?n c?n tìm hi?u thêm v? quy ch? tuy?n sinh, h? s? nh?p h?c, h?c b?ng, h?c phí ?
các ho?t ??ng s?p di?n ra
Các ho?t ??ng và s? ki?n s?p di?n ra s? ???c c?p nh?t t?i ?ay. ??ng b? l? nhé!
Cau h?i th??ng g?p