Các khóa h?c ?? ??ng ky

L?p trình viên máy tính

M? ngành/ngh?                :                  

Trình ?? ?ào t?o              : Cao ??ng

Hình th?c ?ào t?o            : Chính quy

??i t??ng tuy?n sinh       : T?t nghi?p THPT ho?c t??ng ???ng

Th?i gian ?ào t?o            : 2 n?m

1. M? t? tóm t?t ngành ngh?:

广西快3如何做代理Ngh? L?p trình viên có th?i gian ?ào t?o 2 n?m v?i 78 tín ch? t??ng ???ng v?i 2005 gi?, th?i l??ng th?c hành chi?m trên 70% th?i l??ng toàn khoá h?c, bao g?m các n?i dung chính (các m?n chuyên m?n chính); trang b? cho ng??i h?c ki?n th?c chuyên m?n và n?ng l?c th?c hành, có kh? n?ng tham gia vào quá trình xay d?ng ph?n m?m ph?c v? cho các ??n v?, cá nhan c?ng nh? các h? th?ng th?ng tin; có k? n?ng làm vi?c ??c l?p ho?c làm vi?c theo nhóm; có kh? n?ng sáng t?o, ?ng d?ng k? thu?t, c?ng ngh? vào c?ng vi?c; có ??o ??c l??ng tam ngh? nghi?p, có y th?c t? ch?c k? lu?t, tác phong c?ng nghi?p, có s?c kho?, t?o ?i?u ki?n cho ng??i h?c sau khi t?t nghi?p có kh? n?ng làm vi?c ho?c ti?p t?c h?c lên trình ?? cao h?n, ?áp ?ng yêu c?u c?a s? nghi?p c?ng nghi?p hoá, hi?n ??i hoá ??t n??c. Sau t?t nghi?p ???c c?p b?ng cao ??ng chính quy .

2. K? n?ng ??t ???c sau t?t nghi?p

广西快3如何做代理- Thi?t k? ???c giao di?n Web v?i HTML, CSS và Javascript ?áp ?ng nhu c?u c?a doanh nghi?p;

- L?p trình truy xu?t c? s? d? li?u cho các ?ng d?ng Web, ph?n m?m trên Windows và các thi?t b? di ??ng;

- V?n d?ng ki?n th?c thi?t k? h? th?ng, c?u trúc d? li?u và gi?i thu?t ?? l?p trình các m? ?un trong d? án th?c t?;

广西快3如何做代理- Th?c hi?n ???c các thao tác c? b?n trên h? qu?n tr? c? s? d? li?u;

- ?ng d?ng ki?n th?c và k? n?ng c?a các m? ?un m?n h?c vào các d? án th?c t?;

广西快3如何做代理- S? d?ng, ?ng d?ng t?t các thu?t ng? ti?ng Anh c? b?n trong ngành c?ng ngh? th?ng tin vào trong quá trình l?p trình ph?n m?m.

3. V? trí vi?c làm sau t?t nghi?p:

Sau khi t?t nghi?p sinh viên có trình ?? cao ??ng, có th? làm vi?c trong các c?ng ty ph?n m?m; doanh nghi?p kinh doanh s?n ph?m CNTT; các c? s? ?ào t?o C?ng ngh? th?ng  tin; các c? s? t? v?n xay d?ng h? th?ng th?ng tin; các c? s? truy?n th?ng,… ch? y?u trong các l?nh v?c ?ng d?ng ph?n m?m ? các v? trí: 

  - Chuyên viên l?p trình ?ng d?ng: ?ng d?ng trên window, trên web, trên ?i?n tho?i di ??ng

广西快3如何做代理  - Chuyên viên thi?t k? giao di?n website.

  - Chuyên viên thao tác và qu?n tr? c? b?n c? s? d? li?u cho các c?ng ty.


C? h?n M?i h?n广西快3如何做代理


Th?ng tin liên h?

h? tr? tr?c tuy?n
B?n mu?n tìm hi?u thêm th?ng tin v? các ngành ngh? ?ào t?o t?i Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i
th?ng tin tuy?n sinh
B?n c?n tìm hi?u thêm v? quy ch? tuy?n sinh, h? s? nh?p h?c, h?c b?ng, h?c phí ?
các ho?t ??ng s?p di?n ra
Các ho?t ??ng và s? ki?n s?p di?n ra s? ???c c?p nh?t t?i ?ay. ??ng b? l? nhé!
Cau h?i th??ng g?p