Các khóa h?c ?? ??ng ky

PHIêN D?CH TI?NG ANH DU L?CH

M? ngành/ngh?                : 6220203

Trình ?? ?ào t?o              : Cao ??ng

Hình th?c ?ào t?o            : Chính quy

??i t??ng tuy?n sinh       : 广西快3如何做代理T?t nghi?p THPT ho?c t??ng ???ng

Th?i gian ?ào t?o            : 2 n?m

1. M? t? tóm t?t ngành ngh?:

Ngh? Phiên d?ch ti?ng Anh du l?ch th?i gian ?ào t?o 2 n?m v?i 81 tín ch? t??ng ???ng v?i 1980 gi?, th?i l??ng th?c hành chi?m trên 70% th?i l??ng toàn khoá h?c, bao g?m các n?i dung chính (các m?n chuyên m?n chính g?m ng? am, ng? pháp, t? v?ng ti?ng Anh; nghe, nói, ??c, vi?t ti?ng Anh; th?c hành biên phiên d?ch ti?ng Anh du l?ch, tam ly khách du l?ch, nghi?p v? h??ng d?n du l?ch, ti?ng Anh chuyên ngành l? hành, khách s?n); trang b? cho ng??i h?c ki?n th?c ? trình ?? cao ??ng v? các bình di?n ng?n ng? (h? th?ng ng? am, t? v?ng, ng? pháp) ti?ng Anh, ??c bi?t là ki?n th?c v? ng?n ng? Anh; Các n?i dung ki?n th?c c? b?n v? ly thuy?t d?ch, k? thu?t d?ch, m?c ?ích, b?n ch?t, ph?m vi và nguyên t?c c?a c?ng vi?c biên d?ch, th?ng d?ch; Có hi?u bi?t chung v? v?n hoá Vi?t Nam và m?t s? n??c nói ti?ng Anh trên th? gi?i; có ki?n th?c v? v?n hoá c?ng s? trong m?i tr??ng làm vi?c ?a v?n hoá; ??t ???c n?ng l?c s? d?ng ti?ng Anh (nghe, nói, ??c, vi?t) ? trình ?? cao ??ng t??ng ???ng chu?n b?c 4 khung n?ng l?c ngo?i ng? Vi?t Nam (KNLNNVN) ?? ph?c v? m?c ?ích ngh? nghi?p.

Sau t?t nghi?p ???c c?p b?ng C? nhan Cao ??ng Ti?ng Anh du l?ch.

2. K? n?ng ??t ???c sau t?t nghi?p:

          Giao ti?p ???c b?ng ti?ng Anh v?i trình ?? ti?ng Anh t??ng ???ng b?c 4 khung n?ng l?c ngo?i ng? qu?c gia; Biên d?ch, phiên d?ch Anh – Vi?t và Vi?t – Anh trong các tình hu?ng giao ti?p trong ho?t ??ng du l?ch; Th?c hành k? n?ng các c?ng vi?c v?n phòng nh?: so?n th?o và qu?n ly các lo?i h? s?, tài li?u th?ng th??ng, các lo?i h?p ??ng th??ng m?i; giao ti?p qua th? ?i?n t?; t? ch?c và ?i?u hành h?i h?p.

3. V? trí vi?c làm sau t?t nghi?p:

- Nhan viên l? tan các Khách s?n ho?c các khu Resort;

广西快3如何做代理- H??ng d?n viên du l?ch b?ng ti?ng Anh;

- Nhan viên làm vi?c trong các ngành d?ch v? du l?ch;

- Tr? ly cho các tr??ng b? ph?n ? các Khách s?n ho?c các khu Resort;

广西快3如何做代理- Tr? ly giám ??c cho các c?ng ty du l?ch và l? hành;

- Th?ng d?ch viên trong l?nh v?c du l?ch (trình ?? s? c?p/trung c?p).


C? h?n M?i h?n


Th?ng tin liên h?

h? tr? tr?c tuy?n
B?n mu?n tìm hi?u thêm th?ng tin v? các ngành ngh? ?ào t?o t?i Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i
th?ng tin tuy?n sinh
B?n c?n tìm hi?u thêm v? quy ch? tuy?n sinh, h? s? nh?p h?c, h?c b?ng, h?c phí ?
các ho?t ??ng s?p di?n ra
Các ho?t ??ng và s? ki?n s?p di?n ra s? ???c c?p nh?t t?i ?ay. ??ng b? l? nhé!
Cau h?i th??ng g?p