Các khóa h?c ?? ??ng ky

PHIêN D?CH TI?NG ANH TH??NG M?I

M? ngành/ngh?                : 6220202

Trình ?? ?ào t?o              : Cao ??ng

Hình th?c ?ào t?o            : Chính quy

??i t??ng tuy?n sinh       : T?t nghi?p THPT ho?c t??ng ???ng

Th?i gian ?ào t?o            : 2 n?m

1. M? t? tóm t?t ngành ngh?:

Ngh? Phiên d?ch ti?ng Anh th??ng m?i th?i gian ?ào t?o 2 n?m v?i 79 tín ch? t??ng ???ng v?i 1995 gi?, th?i l??ng th?c hành chi?m trên 70% th?i l??ng toàn khoá h?c, bao g?m các n?i dung chính (các m?n chuyên m?n chính g?m ng? am, ng? pháp, t? v?ng ti?ng Anh; nghe, nói, ??c, vi?t ti?ng Anh; th?c hành biên phiên d?ch ti?ng Anh th??ng m?i, tam ly trong kinh doanh, k? n?ng giao ti?p trong kinh doanh, ti?ng Anh th? tín th??ng m?i); trang b? cho ng??i h?c ki?n th?c ? trình ?? cao ??ng v? các bình di?n ng?n ng? (h? th?ng ng? am, t? v?ng, ng? pháp) ti?ng Anh, ??c bi?t là ki?n th?c v? ti?ng Anh th??ng m?i; Các n?i dung ki?n th?c c? b?n v? ly thuy?t d?ch, k? thu?t d?ch, m?c ?ích, b?n ch?t, ph?m vi và nguyên t?c c?a c?ng vi?c biên d?ch, th?ng d?ch; Có hi?u bi?t chung v? v?n hoá Vi?t Nam và m?t s? n??c nói ti?ng Anh trên th? gi?i; có ki?n th?c v? v?n hoá c?ng s? trong m?i tr??ng làm vi?c ?a v?n hoá; ??t ???c n?ng l?c s? d?ng ti?ng Anh (nghe, nói, ??c, vi?t) ? trình ?? cao ??ng t??ng ???ng chu?n b?c 4 khung n?ng l?c ngo?i ng? Vi?t Nam (KNLNNVN) ?? ph?c v? m?c ?ích ngh? nghi?p.

Sau t?t nghi?p ???c c?p b?ng C? nhan Cao ??ng Ti?ng Anh.

2. K? n?ng ??t ???c sau t?t nghi?p:

Giao ti?p ???c b?ng ti?ng Anh v?i trình ?? ti?ng Anh t??ng ???ng b?c 4 khung n?ng l?c ngo?i ng? qu?c gia; Biên d?ch, phiên d?ch Anh – Vi?t và Vi?t – Anh trong các tình hu?ng giao ti?p trong ??i s?ng và các th? lo?i bài d?ch nói và d?ch vi?t ph? bi?n trong c?ng vi?c; Th?c hành k? n?ng các c?ng vi?c v?n phòng nh?: so?n th?o và qu?n ly các lo?i h? s?, tài li?u th?ng th??ng, các lo?i h?p ??ng th??ng m?i; giao ti?p qua th? ?i?n t?; t? ch?c và ?i?u hành h?i h?p.

3. V? trí vi?c làm sau t?t nghi?p:

- Th? ky v?n phòng;

广西快3如何做代理- Ti?p tan khách s?n ho?c c?ng ty;

广西快3如何做代理- Nhan viên v?n phòng;

广西快3如何做代理- Th? ky giám ??c;

- Chuyên viên ??i ngo?i;

- Nhan viên phòng h?p tác qu?c t?;

- Th?ng d?ch viên trong l?nh v?c th??ng m?i trình ?? trung c?p/s? c?p;

- Nhan viên làm vi?c trong các ngành d?ch v? và th??ng m?i.


C? h?n M?i h?n


Th?ng tin liên h?

h? tr? tr?c tuy?n
B?n mu?n tìm hi?u thêm th?ng tin v? các ngành ngh? ?ào t?o t?i Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i
th?ng tin tuy?n sinh
B?n c?n tìm hi?u thêm v? quy ch? tuy?n sinh, h? s? nh?p h?c, h?c b?ng, h?c phí ?
các ho?t ??ng s?p di?n ra
Các ho?t ??ng và s? ki?n s?p di?n ra s? ???c c?p nh?t t?i ?ay. ??ng b? l? nhé!
Cau h?i th??ng g?p