Các khóa h?c ?? ??ng ky

Qu?n ly xay d?ng

M? ngành/ngh?              : 6580301

Trình ?? ?ào t?o            : Cao ??ng

Hình th?c ?ào t?o          : Chính quy

??i t??ng tuy?n sinh     : T?t nghi?p THPT ho?c t??ng ???ng

Th?i gian ?ào t?o           : 2 n?m

1. M? t? tóm t?t ngành ngh?:

广西快3如何做代理Ngh? Qu?n ly Xay D?ng th?i gian ?ào t?o 2 n?m v?i 95 tín ch? t??ng ???ng v?i 1920 gi?, th?i l??ng th?c hành chi?m trên 70% th?i l??ng toàn khoá h?c, trang b? cho ng??i h?c ki?n th?c c?u t?o ki?n trúc, k? thu?t và t? ch?c thi c?ng, d? toán, nghi?p v? ??u th?u, phan tích ho?t ??ng và s?n xu?t kinh doanh, kinh t? xay d?ng, qu?n ly d? án, th?ng kê doanh nghi?p, h?ch toán k? toán... ?? gi?i quy?t t?t các n?i dung liên quan ??n nh?ng ho?t ??ng qu?n ly xay d?ng nh?: tính khái toán d? án, bóc tách kh?i l??ng b?n v? xay d?ng, l?p h? s? d? th?u, qu?n ly các d? án xay d?ng. Sau t?t nghi?p ???c c?p b?ng Cao ??ng.

2. K? n?ng ??t ???c sau t?t nghi?p:

* K? n?ng c?ng

- ??c hi?u b?n v? thi?t k? k? thu?t, b?n v? thi c?ng nh?ng c?ng trình có quy m? v?a; bi?t tính khái toán c?ng trình, bóc tách b?n v? và l?p d? toán c?ng trình, l?p h? s? m?i th?u, d? th?u.

* K? n?ng m?m

- Có kh? n?ng giao ti?p.

- Có k? n?ng làm vi?c theo nhóm, làm vi?c ??c l?p, nhanh nh?n sáng t?o.

广西快3如何做代理- Có kh? n?ng s? d?ng các ph?n m?m tin h?c th?ng d?ng nh? Word, Excel và ph?n m?m tin h?c trong xay d?ng nh? Autocad, Sap, ph?n m?m d? toán.

广西快3如何做代理- S? d?ng thành th?o tin h?c v?n phòng.

- Có n?ng l?c ngo?i ng? b?c 2/6 khung n?ng l?c ngo?i ng? c?a Vi?t Nam

3. V? trí vi?c làm sau t?t nghi?p:

广西快3如何做代理- Làm k? thu?t viên giám sát thi c?ng c?ng trình t?i các doanh nghi?p xay d?ng c? b?n.

- Làm k? thu?t v? các l?nh v?c qu?n ly d? án, ??u th?u trong các doanh nghi?p xay d?ng.

广西快3如何做代理- Làm cán b? k? thu?t tai các c? quan qu?n ly xay d?ng.

- Có kh? n?ng thành l?p các doanh nghi?p ho?t ??ng trong l?nh v?c chuyên m?n ???c ?ào t?o theo ?úng các quy ??nh c?a pháp lu?t.


C? h?n M?i h?n广西快3如何做代理


Th?ng tin liên h?

h? tr? tr?c tuy?n
B?n mu?n tìm hi?u thêm th?ng tin v? các ngành ngh? ?ào t?o t?i Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i
th?ng tin tuy?n sinh
B?n c?n tìm hi?u thêm v? quy ch? tuy?n sinh, h? s? nh?p h?c, h?c b?ng, h?c phí ?
các ho?t ??ng s?p di?n ra
Các ho?t ??ng và s? ki?n s?p di?n ra s? ???c c?p nh?t t?i ?ay. ??ng b? l? nhé!
Cau h?i th??ng g?p