Các khóa h?c ?? ??ng ky

QU?N TR? BáN HàNG

M? ngành/ngh?                : 6340119

Trình ?? ?ào t?o              : Cao ??ng

Hình th?c ?ào t?o            : Chính quy

??i t??ng tuy?n sinh       : 广西快3如何做代理T?t nghi?p THPT ho?c t??ng ???ng

Th?i gian ?ào t?o            : 2 n?m

1. M? t? tóm t?t ngành ngh?: 

广西快3如何做代理Ngh? Qu?n tr? bán hàng có th?i gian ?ào t?o 2 n?m v?i 76 tín ch? t??ng ???ng v?i 1965 gi?, th?i l??ng th?c hành chi?m trên 70% th?i l??ng toàn khoá h?c, bao g?m các n?i dung chính là nghiên c??u thi? tr???ng và hành vi, tam ly? ng??i tiêu dùng, thiê?t kê? và th?c hi?n quy tri?nh bán hàng, t?? ch??c xúc ti?n qua?ng ca?o va? ba?n sa?n pha?m, quy trình thuy?t ph?c và ch?t hàng, thiê?t la?p va? duy tri? ca?c m??i quan hê? v??i ca?c ???i ta?c. Sau t?t nghi?p ???c c?p b?ng c? nhan th?c hành ngành Qu?n tr? bán hàng.

2. K? n?ng ??t ???c sau t?t nghi?p:

          - Phan ti?ch, ?a?nh gia? xu h???ng pha?t triê?n c?a thi? tr???ng;

          - Thi?t k? và t? ch?c tri?n khai th?c hi?n các ch??ng trình bán hàng, t? ch?c qu?ng cáo, xúc ti?n, t? v?n và bán s?n ph?m;

          - Tri?n khai ho?t ??ng marketing và bán hàng trong doanh nghi?p;

          - Thi?t l?p và duy trì các m?i quan h? v?i các nhà cung c?p và khách hàng;

广西快3如何做代理          - Rèn luy?n ???c các k? n?ng: bán hàng chuyên nghi?p; l?p k? ho?ch và t? ch?c th?c hi?n; qu?n ly th?i gian; ch?m sóc khách hàng; t? ch?c s? ki?n…

3. V? trí vi?c làm sau t?t nghi?p:

          Nhan viên ho?c qu?n ly ? các b? ph?n l? tan v?n phòng, kinh doanh, sale và marketing, ch?m sóc khách hàng, t? ch?c s? ki?n… c?a doanh nghi?p.


C? h?n M?i h?n


Th?ng tin liên h?

h? tr? tr?c tuy?n
B?n mu?n tìm hi?u thêm th?ng tin v? các ngành ngh? ?ào t?o t?i Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i
th?ng tin tuy?n sinh
B?n c?n tìm hi?u thêm v? quy ch? tuy?n sinh, h? s? nh?p h?c, h?c b?ng, h?c phí ?
các ho?t ??ng s?p di?n ra
Các ho?t ??ng và s? ki?n s?p di?n ra s? ???c c?p nh?t t?i ?ay. ??ng b? l? nhé!
Cau h?i th??ng g?p