Các khóa h?c ?? ??ng ky

QU?N TR? KINH DOANH

M? ngành/ngh?                : 6340114

Trình ?? ?ào t?o              : Cao ??ng

Hình th?c ?ào t?o            : Chính quy

??i t??ng tuy?n sinh       : T?t nghi?p THPT ho?c t??ng ???ng

Th?i gian ?ào t?o            : 2 n?m

1. M? t? tóm t?t ngành ngh?: 

Ngh? Qu?n tr? kinh doanh có th?i gian ?ào t?o 2 n?m v?i 82 tín ch? t??ng ???ng v?i 1950 gi?, th?i l??ng th?c hành chi?m trên 70% th?i l??ng toàn khoá h?c, bao g?m các n?i dung chính là nh?n bi?t tam ly khách hàng, xay d?ng chi?n l??c kinh doanh, t? v?n và bán hàng – marketing, qu?n tr? nhan l?c, hành chính v?n phòng, ch?m sóc khách hàng, t? ch?c s? ki?n...Sau t?t nghi?p ???c c?p b?ng c? nhan th?c hành ngành Qu?n tr? kinh doanh.

2. K? n?ng ??t ???c sau t?t nghi?p:

          - Nh?n th?c, ?ánh giá, phan tích ???c m?i tr??ng kinh doanh c?a doanh nghi?p;

广西快3如何做代理          - Xay d?ng và t? ch?c th?c hi?n ???c các k? ho?ch marketing, kinh doanh, bán hàng, nhan s? c?a doanh nghi?p;

          - Thu th?p, phan tích, t?ng h?p ???c th?ng tin, th?c hi?n ???c c?ng tác qu?n tr? d? án và phát tri?n th? tr??ng c?a doanh nghi?p;

广西快3如何做代理          - Th?c hi?n ???c c?ng vi?c qu?n tr? hành chính v?n phòng, s? d?ng thành th?o ph?n m?m qu?n tr? bán hàng;

广西快3如何做代理          - Hình thành ???c các k? n?ng giao ti?p và ?àm phán kinh doanh, t? ch?c s? ki?n, làm vi?c cá nhan, thuy?t trình, ho?t ??ng nhóm…

3. V? trí vi?c làm sau t?t nghi?p:

          Nhan viên ho?c qu?n ly ? các b? ph?n l? tan v?n phòng, bán hàng, ch?m sóc khách hàng, nhan s?, kinh doanh, marketing, t? ch?c s? ki?n… c?a doanh nghi?p.


C? h?n M?i h?n广西快3如何做代理


Th?ng tin liên h?

h? tr? tr?c tuy?n
B?n mu?n tìm hi?u thêm th?ng tin v? các ngành ngh? ?ào t?o t?i Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i
th?ng tin tuy?n sinh
B?n c?n tìm hi?u thêm v? quy ch? tuy?n sinh, h? s? nh?p h?c, h?c b?ng, h?c phí ?
các ho?t ??ng s?p di?n ra
Các ho?t ??ng và s? ki?n s?p di?n ra s? ???c c?p nh?t t?i ?ay. ??ng b? l? nhé!
Cau h?i th??ng g?p