Các khóa h?c ?? ??ng ky

TI?NG ANH

M? ngành/ngh?                : 6220206

Trình ?? ?ào t?o              : Cao ??ng

Hình th?c ?ào t?o            : Chính quy

??i t??ng tuy?n sinh       : 广西快3如何做代理T?t nghi?p THPT ho?c t??ng ???ng

Th?i gian ?ào t?o            : 2 n?m

1. M? t? tóm t?t ngành ngh?: 

Ngh? Ti?ng Anh th?i gian ?ào t?o 2 n?m v?i 80 tín ch? t??ng ???ng v?i 2025 gi?, th?i l??ng th?c hành chi?m trên 70% th?i l??ng toàn khoá h?c, bao g?m các n?i dung chính (các m?n chuyên m?n chính g?m ng? am, ng? pháp, t? v?ng ti?ng Anh; nghe, nói, ??c, vi?t ti?ng Anh; th?c hành biên phiên d?ch, thuy?t trình ti?ng Anh, ph??ng pháp gi?ng d?y ti?ng Anh); trang b? cho ng??i h?c ki?n th?c ? trình ?? cao ??ng v? các bình di?n ng?n ng? (h? th?ng ng? am, t? v?ng, ng? pháp) ti?ng Anh, ??c bi?t là ki?n th?c v? ng?n ng? Anh; Các n?i dung ki?n th?c c? b?n v? ly thuy?t d?ch, k? thu?t d?ch, m?c ?ích, b?n ch?t, ph?m vi và nguyên t?c c?a c?ng vi?c biên d?ch, th?ng d?ch; Có hi?u bi?t chung v? v?n hoá Vi?t Nam và m?t s? n??c nói ti?ng Anh trên th? gi?i; có ki?n th?c v? v?n hoá c?ng s? trong m?i tr??ng làm vi?c ?a v?n hoá; ??t ???c n?ng l?c s? d?ng ti?ng Anh (nghe, nói, ??c, vi?t) ? trình ?? cao ??ng t??ng ???ng chu?n b?c 4 khung n?ng l?c ngo?i ng? Vi?t Nam (KNLNNVN) ?? ph?c v? m?c ?ích ngh? nghi?p.

Sau t?t nghi?p ???c c?p b?ng C? nhan Cao ??ng Ti?ng Anh

2. K? n?ng ??t ???c sau t?t nghi?p:广西快3如何做代理 Giao ti?p ???c b?ng ti?ng Anh v?i trình ?? ti?ng Anh t??ng ???ng b?c 4 khung n?ng l?c ngo?i ng? qu?c gia; Biên d?ch, phiên d?ch Anh – Vi?t và Vi?t – Anh trong các tình hu?ng giao ti?p trong ??i s?ng và các th? lo?i bài d?ch nói và d?ch vi?t ph? bi?n trong c?ng vi?c; Th?c hành k? n?ng các c?ng vi?c v?n phòng nh?: so?n th?o và qu?n ly các lo?i h? s?, tài li?u th?ng th??ng, các lo?i h?p ??ng th??ng m?i; giao ti?p qua th? ?i?n t?; t? ch?c và ?i?u hành h?i h?p.

3. V? trí vi?c làm sau t?t nghi?p:

- Th? ky v?n phòng.

- Ti?p tan khách s?n ho?c c?ng ty.

- Nhan viên v?n phòng.

- 广西快3如何做代理Nhan viên phòng h?p tác qu?c t?.

- 广西快3如何做代理Nhan viên làm vi?c trong các ngành d?ch v? th??ng m?i.

- 广西快3如何做代理Giáo viên d?y ti?ng Anh ? c?p Ti?u h?c và THCS sau khi có ch?ng ch? s? ph?m.


C? h?n M?i h?n


Th?ng tin liên h?

h? tr? tr?c tuy?n
B?n mu?n tìm hi?u thêm th?ng tin v? các ngành ngh? ?ào t?o t?i Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i
th?ng tin tuy?n sinh
B?n c?n tìm hi?u thêm v? quy ch? tuy?n sinh, h? s? nh?p h?c, h?c b?ng, h?c phí ?
các ho?t ??ng s?p di?n ra
Các ho?t ??ng và s? ki?n s?p di?n ra s? ???c c?p nh?t t?i ?ay. ??ng b? l? nhé!
Cau h?i th??ng g?p