Các khóa h?c ?? ??ng ky

CH??NG TRìNH G?P G? Và LàM VI?C V?I HI?P H?I CáC VI?N Và TR??NG CAO ??NG CANADA

  (C?C? HN) Nga?y 14/10/2019, ta?i pho?ng truyê?n th??ng, tr???ng Cao ???ng C??ng ???ng Ha? N??i t?? ch??c g?p g? và làm vi?c v?i hi?p h?i các vi?n và tr??ng Cao ??ng CANADA (CICan).

  D?? ch??ng trình, v? phía tr??ngCao ???ng C??ng ???ng Ha? N??i co?: Ths Nguy?n Phúc ??c, Hi?u tr??ng – Bí th? ??ng u?; TS Nguy?n C?ng ??i, phó hi?u tr??ng; Tr??ng phòng CTHSSV, Ths Ph?m H??ng Linh; Tr??ng phòng ?ào t?o, Ths Bùi Hùng S?n; Tr??ng khoa C? b?n, Ths Nguy?n Th? Kim Dung. V? phía Hi?p h?i các vi?n và tr??ng Cao ??ng CANADA có: ?ng Alain Roy, phó ch? t?ch Hi?p h?i; bà Xin Qin, cán b? ch??ng trình cao c?p.

    T?i bu?i làm vi?c, ??i di?n các bên gi?i thi?u khái quát v? l?ch s?, quá trình xay d?ng và phát tri?n c?a m?i tr??ng; cùng nhau trao ??i, chia s? v? nh?ng n?i dung, ch??ng trình ?ào t?o, trao ??i tình nguy?n viên, sinh viên gi?a các tr??ng, h? tr?, gi?i thi?u vi?c làm cho sinh viên, nh?ng l?i th? c?a các tr??ng và c? h?i h?p tác gi?a các bên…

广西快3如何做代理    K?t thúc bu?i g?p g? và làm vi?c các bên th?ng nh?t cùng nhau duy trì quan h? và ti?n t?i h?p tác v? các l?nh v?c nh?m h??ng t?i m?c tiêu ?ào t?o ngu?n lao ??ng ch?t l??ng cao.


C? h?n M?i h?n


Th?ng tin liên h?

h? tr? tr?c tuy?n
B?n mu?n tìm hi?u thêm th?ng tin v? các ngành ngh? ?ào t?o t?i Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i
th?ng tin tuy?n sinh
B?n c?n tìm hi?u thêm v? quy ch? tuy?n sinh, h? s? nh?p h?c, h?c b?ng, h?c phí ?
các ho?t ??ng s?p di?n ra
Các ho?t ??ng và s? ki?n s?p di?n ra s? ???c c?p nh?t t?i ?ay. ??ng b? l? nhé!
Cau h?i th??ng g?p