Các khóa h?c ?? ??ng ky

H?I NGH? CáN B?, C?NG CH?C, VIêN CH?C N?M H?C 2019-2020

 (C?C?HN) 广西快3如何做代理Th??c hiê?n k? ho?ch n?m h?c 2019 - 2020, Ngày 05/11/2019 tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i ?? t? ch?c thành c?ng h?i ngh? cán b?, c?ng ch?c, viên ch?c n?m h?c 2019 - 2020.

   D? h?i ngh? có ???ng chi? Nguy?n Th? Thu Hà - Chu? ti?ch Liên ?oàn lao ??ng qu?n C?u gi?y; các ?/c trong ??ng ?y, Ban giám hi?u và toàn th? cán b?, c?ng ch?c, viên ch?c trong tr??ng.

      T?i h?i ngh?, ?/c Nguy?n Phúc ??c - Bí th? ??ng ?y - Hi?u tr??ng ?? ba?o ca?o ?a?nh gia? kê?t qua? ?a?t ????c trong n?m ho?c 2018 - 2019 va? ph??ng h???ng, nhiê?m vu? n?m ho?c 2019 - 2020, trong ?ó nêu b?t: N?m h?c 2018 - 2019 ???c s? quan tam chi? ??o UBNDTP, các S?, Ban, Ngành; d??i s? l?nh ??o c?a ??ng ?y, Ban giám hi?u nhà tr??ng ?? th?c hi?n hoàn thành các ch? tiêu c?a ngh? quy?t h?i ngh? cán b?, c?ng ch?c, viên ch?c n?m h?c 2018 - 2019 và các nhi?m v? chính tr? ???c giao. N?m h?c 2019 - 2020, quyê?t tam pha?t huy tha?nh ti?ch ?a?t ????c ph?n ??u th?c hi?n th?ng l?i ngh? quy?t h?i ngh? cán b? c?ng ch?c viên ch?c n?m h?c 2019 - 2020.

   Trong kh?ng khí pha?n kh??i, t?p trung, dan ch? v?i s? th?ng nh?t cao h?i ngh? ?? b?u ban Thanh tra nhan dan nhi?m k? 2019 - 2021 g?m 05 ??ng chí.

广西快3如何做代理      K?t thúc h?i ngh?, các ??n v? ?? cùng ky giao ??c h??ng ?ng phong trào thi ?ua do C?ng ?oàn tr??ng phát ??ng, th??c hiê?n th??ng l??i nh?ng ch? tiêu, kê? hoa?ch n?m ho?c 2019 - 2020 ?? ?ê? ra.


M?i h?n


Th?ng tin liên h?

h? tr? tr?c tuy?n
B?n mu?n tìm hi?u thêm th?ng tin v? các ngành ngh? ?ào t?o t?i Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i
th?ng tin tuy?n sinh
B?n c?n tìm hi?u thêm v? quy ch? tuy?n sinh, h? s? nh?p h?c, h?c b?ng, h?c phí ?
các ho?t ??ng s?p di?n ra
Các ho?t ??ng và s? ki?n s?p di?n ra s? ???c c?p nh?t t?i ?ay. ??ng b? l? nhé!
Cau h?i th??ng g?p