Các khóa h?c ?? ??ng ky

KY? K?T H??P TA?C GI?A C?NG TY C? PH?N TH??NG M?I D?CH V? C?NG VàNG Và CáC C? S? GIáO D?C NGH? NGHI?P TRêN ??A BàN Hà N?I

   (C?C? HN) Nga?y 26/9/2019, ta?i Tr???ng Cao ???ng C??ng ???ng Ha? N??i, S? L?TB&XH Hà N?i t? ch?c H?i ngh? Ky k?t h?p tác gi?a C?ng ty C? Ph?n  Th??ng m?i d?ch v? C?ng Vàng (Golden Gate) và các c? s? Giáo d?c ngh? nghi?p  trên ??a bàn Thành ph? Hà N?i.

广西快3如何做代理     Trong nh?ng n?m qua, S? Lao ??ng Th??ng binh và X? h?i lu?n quan tam, ch? ??o, t?o ?i?u ki?n cho các C? s? giáo d?c ngh? nghi?p c?a Thành ph? kh?ng ng?ng phát tri?n; Th??ng niên t? ch?c H?i ngh? g?n k?t giáo d?c ngh? nghi?p v?i doanh nghi?p và ??c bi?t ?? ch? trì t? ch?c H?i ngh? ky k?t gi?a các C? s? giáo d?c ngh? nghi?p v?i C?ng ty c? ph?n Th??ng m?i d?ch v? C?ng vàng, m?t ??n v? kinh doanh ngành ?m th?c chu?i nhà hàng ?a th??ng hi?u l?n nh?t Vi?t Nam.

广西快3如何做代理   T?i h?i ngh? này, tham gia lê? ky k?t tr??c s? ch?ng ki?n c?a ??i di?n l?nh ??o T?ng c?c Giáo d?c ngh? nghi?p, l?nh ??o S? L?TB&XH Hà N?i và ??i di?n các c? s? GDNN trên ??a bàn Hà N?i. Tr???ng Cao ???ng C??ng ???ng Ha? N??i ?? ky k?t h?p tác v?i C?ng ty CP Th??ng m?i d?ch v? C?ng Vàng (Golden Gate) v? các ngành ngh?: Ngành Qu?n tr? khách s?n nhà hàng; Ngành H??ng d?n du l?ch; và h??ng t?i phát tri?n m? thêm ngành ngh? m?i. Vi?c g?n k?t ?ào t?o gi?a Nhà tr??ng và C?ng ty c? ph?n Th??ng m?i d?ch v? C?ng vàng s? ti?p t?c là c? h?i, là t??ng lai r?ng m? cho các em h?c sinh sinh viên, ??ng th?i c?ng góp ph?n ??y m?nh s? h?p tác phát tri?n c?a Nhà tr??ng và C?ng ty trong th?i gian t?i.

广西快3如何做代理    C?ng t?i H?i ngh?, c?ng ty Golden Gate ?? ky k?t h?p tác v?i 17 c? s? GDNN trên ??a bàn Hà N?i t? ch?c tuy?n sinh và tuy?n d?ng HS, SV vào làm vi?c sau khi t?t nghi?p v?i ch? tiêu ??t hàng ?ào t?o 2.650 ng??i, ti?p nh?n và tuy?n d?ng 2.650 ng??i. Ngoài ra, Golden Gate còn ti?p nh?n HS, SV ?ang h?c t?i các Nhà tr??ng vào làm vi?c bán th?i gian v?i s? l??ng kho?ng 2.000 ng??i/n?m.C? h?n M?i h?n


Th?ng tin liên h?

h? tr? tr?c tuy?n
B?n mu?n tìm hi?u thêm th?ng tin v? các ngành ngh? ?ào t?o t?i Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i
th?ng tin tuy?n sinh
B?n c?n tìm hi?u thêm v? quy ch? tuy?n sinh, h? s? nh?p h?c, h?c b?ng, h?c phí ?
các ho?t ??ng s?p di?n ra
Các ho?t ??ng và s? ki?n s?p di?n ra s? ???c c?p nh?t t?i ?ay. ??ng b? l? nhé!
Cau h?i th??ng g?p