Các khóa h?c ?? ??ng ky

K? NI?M NGàY PH? N? VI?T NAM 20-10

       (C?C? HN) Ph? n? Vi?t Nam lu?n gi? vai trò quan tr?ng và ?óng góp tích c?c trong s?? nghiê?p xay d?ng và b?o v? T? qu?c Vi?t Nam x? h?i ch? ngh?a.

    Nh?m t?n vinh và ghi nha?n nh??ng ?o?ng go?p ti?ch c??c cu?a toàn th? n? viên ch?c trong s? phát tri?n c?a nhà tr??ng, ???c s? quan tam c?a ??ng ?y, Ban giám hi?u, nga?y 18/10/2019 C?ng ?oàn và Ban n? c?ng nhà tr??ng ?? t? ch?c K? ni?m 89 n?m ngày thành l?p H?i Liên hi?p Ph? n? Vi?t Nam (20/10/1930 - 20/10/2019).

      Thay m?t l?nh ??o tr??ng, th?y Nguy?n Phúc ??c - Bí th? ??ng u? - Hi?u tr??ng ?? phát bi?u chúc m?ng và ghi nh?n nh?ng ?óng góp ti?ch c??c cu?a toàn th? n? viên ch?c trong s? nghi?p xay d?ng, phát tri?n c?a nhà tr??ng.

广西快3如何做代理     ?ay là m?t ho?t ??ng th??ng niên c?a C?ng ?oàn nhà tr??ng, th?ng qua nh?ng ho?t ??ng thi?t th?c, hi?u qu? này ?a? ta?o c? h?i ?? các n? cán b?, gi?ng viên, giáo viên, CNVC  nhà tr??ng giao l?u g?p g?, chia s? nh?ng kinh nghi?m th?c t? trong cu?c s?ng gia ?ình, nhà tr??ng và x? h?i, go?p pha?n ???ng viên, nang cao nh?n th?c cho phu? n?? nha? tr???ng v? truy?n th?ng xay d?ng và tr??ng thành c?a H?i liên hi?p ph? n? Vi?t Nam, ??ng th?i ??ng viên, khích l? phu? n? cu?a tr???ng v??t qua nh?ng tha?ch th??c, khó kh?n trong cu?c s?ng, ti?p t?c phát huy truyê?n th??ng, vai trò, trách nhi?m trong quá trình xay d?ng và phát tri?n nhà tr??ng, xay d?ng gia ?ình h?nh phúc, thành c?ng.


C? h?n M?i h?n


Th?ng tin liên h?

h? tr? tr?c tuy?n
B?n mu?n tìm hi?u thêm th?ng tin v? các ngành ngh? ?ào t?o t?i Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i
th?ng tin tuy?n sinh
B?n c?n tìm hi?u thêm v? quy ch? tuy?n sinh, h? s? nh?p h?c, h?c b?ng, h?c phí ?
các ho?t ??ng s?p di?n ra
Các ho?t ??ng và s? ki?n s?p di?n ra s? ???c c?p nh?t t?i ?ay. ??ng b? l? nhé!
Cau h?i th??ng g?p