Các khóa h?c ?? ??ng ky

L? KHAI GI?NG N?M H?C 2019 - 2020

   (C?C? HN) Ho?a chung kh?ng khí ky? niê?m 65 n?m nga?y gia?i pho?ng Thu? ?? (10/10/1954 - 10/10/2019); s?i n??i thi ?ua th?c hi?n th?ng l?i m?c tiêu, k? ho?ch n?m h?c 2019 - 2020, sáng ngày 18/10/2019 Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i ?? long tr?ng t? ch?c “L? khai gi?ng n?m h?c 2019 – 2020”.

广西快3如何做代理    D? l? khai gi?ng n?m h?c g?m có toàn th? cán b? viên ch?c, gi?ng viên, giáo viên và ??c bi?t là s? góp m?t c?a các tan sinh viên khoá 14 cùng ??i bi?u ?a?i diê?n cu?a các l?p HSSV trong toàn tr??ng.

      Thay m?t Ban giám hi?u, Th?y Nguy?n Phu?c ???c - Bi? th? ?a?ng u?y - Hi?u tr??ng nhà tr??ng ?a? ??c di?n v?n khai gi?ng n?m ho?c m??i, trong ?o? Tha?y ?a? nêu b?t nh??ng thành tích xua?t s??c mà th?y trò nhà tr??ng ?? ??t ???c trong n?m h?c v?a qua và mong mu?n trong n?m h?c m?i toàn th? cán b?, viên ch?c, gi?ng viên, sinh viên nhà tr??ng phát huy truy?n th?ng, quy?t tam th?c hi?n th?ng l?i m?c tiêu n?m h?c, ??i m?i ho?t ??ng, nang cao ch?t l??ng, hi?u qu? c?ng tác ?ào t?o xay d?ng nhà tr??ng ngày càng ?n ??nh và phát tri?n.

      L? khai gi?ng n?m h?c m?i 2019 - 2020 ???c di?n ra trong kh?ng khí trang tr?ng, vui t??i, ti?t ki?m. Thành c?ng c?a bu?i l? khai gi?ng m? ??u m?t n?m h?c m?i h?a h?n nhi?u th?ng l?i m?i cho c? th?y và trò tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i.


C? h?n M?i h?n


Th?ng tin liên h?

h? tr? tr?c tuy?n
B?n mu?n tìm hi?u thêm th?ng tin v? các ngành ngh? ?ào t?o t?i Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i
th?ng tin tuy?n sinh
B?n c?n tìm hi?u thêm v? quy ch? tuy?n sinh, h? s? nh?p h?c, h?c b?ng, h?c phí ?
các ho?t ??ng s?p di?n ra
Các ho?t ??ng và s? ki?n s?p di?n ra s? ???c c?p nh?t t?i ?ay. ??ng b? l? nhé!
Cau h?i th??ng g?p