Các khóa h?c ?? ??ng ky

L? KY K?T THO? THU?N H?P TáC GI?A TR??NG CAO ??NG C?NG ??NG Hà N?I V?I C?NG TY TNHH T? V?N ??U T? BSA Và C?NG TY C? PH?N QU?N LY Và KHAI THáC TOà NHà VNPT (PMC)

 (C?C? HN) 广西快3如何做代理Nga?y 25/10/2019, ta?i pho?ng truyê?n th??ng, tr???ng Cao ???ng C??ng ???ng Ha? N??i ?a? t?? ch??c lê? ky? tho?a thua?n h??p ta?c v?i C?ng ty TNHH T? v?n ??u t? BSA và C?ng ty C? ph?n Qu?n ly và khai thác toà nhà VNPT.

   D?? lê? ky?, v? phía nhà tr??ng co?: Hi?u tr??ng, Ths Nguy?n Phúc ??c; phó Hi?u tr??ng,TS Nguy?n Tu?n Anh; và ??i di?n l?nh ??o các phòng CTHSSV; khoa CNTT-?i?n, ?i?n t?; khoa K? toán. V? phía doanh nghi?p có: ?ng Nguy?n H?ng Minh, T?ng Gia?m ???c C?ng ty C? ph?n Qu?n ly và khai thác toà nhà VNPT và ??i di?n l?nh ??o các phòng ch?c n?ng c?ng ty; Bà Nguy?n Th? Sam Nhung, Giám ??c C?ng ty TNHH T? v?n ??u t? BSA và ??i di?n l?nh ??o các phòng ch?c n?ng c?ng ty.

   Ta?i bu??i lê?, các bên ?a? cùng nhau trao ???i, chia se? nh?ng mu?c tiêu, ph??ng h???ng, tiê?m n?ng h??p ta?c cu?a m??i bên, cùng nha?t tri? h??p ta?c bê?n v??ng va? pha?t triê?n trên c? s?? ca?c n??i dung theo th? m?nh c?a m?i bên:

   Tr???ng Cao ???ng C??ng ???ng Ha? N??i ?a?o ta?o, cung ??ng ngu??n nhan l??c la? sinh viên th??c ta?p va? sinh viên ?a? t??t nghiê?p cho ca?c doanh nghiê?p phu? h??p v??i yêu ca?u cu?a doanh nghiê?p.

广西快3如何做代理   Các doanh nghi?p h??p ta?c trao ??i, b?i d??ng, c?p nh?t ki?n th?c, k? n?ng chuyên m?n cho gi?ng viên, sinh viên tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i trong các l?nh v?c ho?t ??ng c?a doanh nghiê?p; xay d?ng ch??ng trình ?ào t?o ?áp ?ng nhu c?u tuy?n d?ng c?a doanh nghi?p; s??n sa?ng tiê?p nha?n gia?ng viên, sinh viên tr???ng Cao ???ng C??ng ???ng Ha? N??i ?ê?n th??c ta?p va? sinh viên sau khi t??t nghiê?p ?ê?n la?m viê?c ta?i doanh nghiê?p.

广西快3如何做代理      Ngay sau lê? ky? kê?t tho?a thua?n h??p ta?c, Hiê?u tr???ng nha? tr???ng ?a? chi? ?a?o ca?c b?? pha?n chuyên m?n, ca?c khoa liên quan t?? ch??c xay d??ng kê? hoa?ch va? triê?n khai th??c hiê?n ca?c n??i dung ?a? ky?.


C? h?n M?i h?n广西快3如何做代理


Th?ng tin liên h?

h? tr? tr?c tuy?n
B?n mu?n tìm hi?u thêm th?ng tin v? các ngành ngh? ?ào t?o t?i Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i
th?ng tin tuy?n sinh
B?n c?n tìm hi?u thêm v? quy ch? tuy?n sinh, h? s? nh?p h?c, h?c b?ng, h?c phí ?
các ho?t ??ng s?p di?n ra
Các ho?t ??ng và s? ki?n s?p di?n ra s? ???c c?p nh?t t?i ?ay. ??ng b? l? nhé!
Cau h?i th??ng g?p