Các khóa h?c ?? ??ng ky

Gi?i thi?u

M?C TIêU

            Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i là m?t trong nh?ng nh?ng tr??ng d?n ??u trong vi?c ?óng góp cho Hà N?i th?ng qua ?ào t?o ngu?n nhan l?c có k? n?ng ngh? nghi?p và s?n sàng làm vi?c ngay. Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i là s? l?a ch?n ?u tiên c?a ng??i h?c th?ng qua vi?c t?o l?p m?t m?i tr??ng làm vi?c và h?c t?p n?ng ??ng, lu?n c? g?ng n? l?c và kh?ng ng?ng c?i thi?n; ch??ng trình ?ào t?o tiên ti?n, chu?n b? ??y ?? các k? n?ng giúp ng??i h?c có vi?c làm.

S? M?NG

Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i ?ào t?o ?a c?p, ?a ngành, ?a h? ?? chu?n b? nhan l?c ch?t l??ng cao; ti?n hành nghiên c?u khoa h?c, ?ng d?ng và chuy?n giao c?ng ngh?, h?p tác qu?c t? và các ho?t ??ng ph?c v? c?ng ??ng góp ph?n ??c l?c vào s? nghi?p phát tri?n Th? ?? Hà N?i, các ??a ph??ng khác trong c? n??c, khu v?c và h??ng ??n qu?c t?.

NHI?M V?

1. T? ch?c ?ào t?o nhan l?c tr?c ti?p cho s?n xu?t, kinh doanh, d?ch v? trình ?? Cao ??ng, trình ?? Trung c?p, trình ?? S? c?p và ?ào t?o th??ng xuyên theo quy ??nh;

2. T? ch?c biên so?n ho?c l?a ch?n, phê duy?t và th?c hi?n các ch??ng trình, giáo trình ?ào t?o ??i v?i t?ng ngành, ngh? ???c phép ?ào t?o theo quy ??nh c?a B? Lao ??ng - Th??ng binh và X? h?i;

3. Xay d?ng k? ho?ch tuy?n sinh, t? ch?c tuy?n sinh ?ào t?o theo quy ??nh c?a B? Lao ??ng - Th??ng binh và X? h?i;

4. T? ch?c các ho?t ??ng ?ào t?o; ki?m tra, thi, xét c?ng nh?n t?t nghi?p và in ph?i v?n b?ng, qu?n ly, c?p phát, thu h?i, h?y b? b?ng t?t nghi?p Cao ??ng, b?ng t?t nghi?p Trung c?p, ch?ng ch? S? c?p, ch?ng ch? ?ào t?o theo quy ??nh c?a B? Lao ??ng - Th??ng binh và X? h?i;

5. Tuy?n d?ng, qu?n ly gi?ng viên, viên ch?c qu?n ly, viên ch?c, ng??i lao ??ng c?a tr??ng b?o ??m ?? v? s? l??ng, phù h?p v?i ngành, ngh?, quy m? và trình ?? ?ào t?o theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

6. Ph?i h?p v?i doanh nghi?p, t? ch?c, cá nhan, gia ?ình ng??i h?c trong ho?t ??ng giáo d?c ngh? nghi?p;

7. Th?c hi?n dan ch?, c?ng khai trong vi?c th?c hi?n các nhi?m v? ?ào t?o, nghiên c?u, ?ng d?ng các k?t qu? nghiên c?u, chuy?n giao c?ng ngh? vào th?c ti?n s?n xu?t, kinh doanh, d?ch v? và ho?t ??ng tài chính; có c? ch? ?? ng??i h?c tham gia ?ánh giá ho?t ??ng ?ào t?o, gi?ng viên tham gia ?ánh giá viên ch?c qu?n ly, viên ch?c và ng??i lao ??ng c?a nhà tr??ng.

8. Qu?n ly, s? d?ng ??t ?ai, c? s? v?t ch?t, thi?t b? và tài chính c?a tr??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

 

HI?U TR??NG

ThS. NGUY?N PHúC ??C

Th?ng tin liên h?

h? tr? tr?c tuy?n
B?n mu?n tìm hi?u thêm th?ng tin v? các ngành ngh? ?ào t?o t?i Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i
th?ng tin tuy?n sinh
B?n c?n tìm hi?u thêm v? quy ch? tuy?n sinh, h? s? nh?p h?c, h?c b?ng, h?c phí ?
các ho?t ??ng s?p di?n ra
Các ho?t ??ng và s? ki?n s?p di?n ra s? ???c c?p nh?t t?i ?ay. ??ng b? l? nhé!
Cau h?i th??ng g?p