Các khóa h?c ?? ??ng ky

Ban giám hi?u

1. Hi?u tr??ng - Bí th? ??ng ?y ThS. Nguy?n Phúc ??c

       - N?m sinh: 1961

广西快3如何做代理       - Phòng làm vi?c: T?ng 3, nhà Hi?u b?

       - ?i?n tho?i: CQ 024.37841827 - D? 0912553143

       - Email: duckts61@gmail.com

       - Ch?u trách nhi?m l?nh ??o chung toàn b? các ho?t ??ng c?a tr??ng theo qui ??nh c?a pháp lu?t và ?i?u l? tr??ng Cao ??ng

2. Phó Hi?u tr??ng - Phó Bí th? ??ng ?y TS. Nguy?n Tu?n Anh

       - N?m sinh: 1970

       - Phòng làm vi?c: T?ng 3, nhà Hi?u b?

       - ?i?n tho?i: CQ 024.37849978 - D? 0904125158

       - Email: anhnt@suijintz.com

        Tr?c ti?p ph? trách các ??n v? sau ?ay:

广西快3如何做代理             - Phòng Kh?o thí ??m b?o ch?t l??ng và Thanh tra

             - Khoa Giáo d?c th??ng xuyên

             - Trung tam Ngo?i ng? và Nghi?p v?

             - Trung tam ?ào t?o và Quan h? doanh nghi?p

3. Phó Hi?u tr??ng TS. Nguy?n C?ng ??i

广西快3如何做代理       - N?m sinh: 1977

广西快3如何做代理       - Phòng làm vi?c: T?ng 3, nhà Hi?u b?

广西快3如何做代理       - ?i?n tho?i: CQ 024.3784 1883 - D? 0903205352

       - Email: congdai77@gmail.com

广西快3如何做代理       Tr?c ti?p ph? trách các ??n v? sau ?ay:

             + Phòng ?ào t?o

             + Phòng C?ng tác H?c sinh - Sinh viên

广西快3如何做代理             + Khoa Qu?n tr? kinh doanh

广西快3如何做代理             + Khoa Xay d?ng

             + Khoa C?ng ngh? Th?ng tin - ?i?n, ?i?n t?

             + Khoa Khoa h?c c? b?n

             + Khoa K? toán

Th?ng tin liên h?

h? tr? tr?c tuy?n
B?n mu?n tìm hi?u thêm th?ng tin v? các ngành ngh? ?ào t?o t?i Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i
th?ng tin tuy?n sinh
B?n c?n tìm hi?u thêm v? quy ch? tuy?n sinh, h? s? nh?p h?c, h?c b?ng, h?c phí ?
các ho?t ??ng s?p di?n ra
Các ho?t ??ng và s? ki?n s?p di?n ra s? ???c c?p nh?t t?i ?ay. ??ng b? l? nhé!
Cau h?i th??ng g?p