Các khóa h?c ?? ??ng ky

??ng kí tr?c tuy?n

Ghi chú:
- N?i dung (*) là n?i dung b?t bu?c thí sinh ph?i nh?p ??y ?? và chính xác.
- Sau khi nh?p ??y ?? và chính xác th?ng tin thì ch?n vào nút "??ng ky xét tuy?n".
- Ngành h?c có th? thay ??i ???c khi nh?p h?c.

Nh?p l?i th?ng tin
??ng kí xét tuy?n

Th?ng tin liên h?

h? tr? tr?c tuy?n
B?n mu?n tìm hi?u thêm th?ng tin v? các ngành ngh? ?ào t?o t?i Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i
th?ng tin tuy?n sinh
B?n c?n tìm hi?u thêm v? quy ch? tuy?n sinh, h? s? nh?p h?c, h?c b?ng, h?c phí ?
các ho?t ??ng s?p di?n ra
Các ho?t ??ng và s? ki?n s?p di?n ra s? ???c c?p nh?t t?i ?ay. ??ng b? l? nhé!
Cau h?i th??ng g?p