Các khóa h?c ?? ??ng ky

Khoa C?ng ngh? th?ng tin, ?i?n, ?i?n t?

I/ C? C?U T? CH?C

- S? l??ng: 13 广西快3如何做代理ng??i (12 Th?c s?, 01 c? nhan)

- Nhan s?:

TT

H? và tên

Ch?c v?

H?c v?

?i?n tho?i

1.

Nguy?n Th? H?ng Thúy

Tr??ng khoa

Th?c s?

 0904020030

2.

Chu Th? Ph??ng Lan

广西快3如何做代理Phó tr??ng khoa

Th?c s?

广西快3如何做代理 0917384990

3.

广西快3如何做代理?ào Th? Thu H?ng

Gi?ng viên

Th?c s?

 

4.

广西快3如何做代理Nguy?n Th? Thúy H?ng

Gi?ng viên

C? nhan

 

5.

D??ng Qu?nh Nga

Gi?ng viên

Th?c s?

 

6.

Tri?u Thu H??ng

Gi?ng viên

NCS

 

7.

Nguy?n Th? Van

Gi?ng viên

Th?c s?

 

8.

广西快3如何做代理Nguy?n ?ình Hùng

Gi?ng viên

Th?c s?

 

9.

广西快3如何做代理D??ng Th? Huy?n

Gi?ng viên

Th?c s?

 

10.

广西快3如何做代理Nguy?n V?n Chính

Gi?ng viên

Th?c s?

 

11.

广西快3如何做代理Tr?n Th? H??ng Giang

Gi?ng viên

Th?c s?

 

12.

Nguy?n Vi?t Long

Gi?ng viên

Th?c s?

 

13.

Nguy?n V?n H?ng

Gi?ng viên

Th?c s?

 

 

II/ ??A CH? LIêN H?

KHOA C?NG NGH? TH?NG TIN, ?I?N – ?I?N T?

V?n phòng khoa: T?ng 2 nhà h?c A3

广西快3如何做代理?i?n tho?i: 024.782.1150   

E-mail: hongthuy1426@gmail.com

Th?ng tin liên h?

h? tr? tr?c tuy?n
B?n mu?n tìm hi?u thêm th?ng tin v? các ngành ngh? ?ào t?o t?i Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i
th?ng tin tuy?n sinh
B?n c?n tìm hi?u thêm v? quy ch? tuy?n sinh, h? s? nh?p h?c, h?c b?ng, h?c phí ?
các ho?t ??ng s?p di?n ra
Các ho?t ??ng và s? ki?n s?p di?n ra s? ???c c?p nh?t t?i ?ay. ??ng b? l? nhé!
Cau h?i th??ng g?p