Các khóa h?c ?? ??ng ky

Khoa Giáo d?c th??ng xuyên

I/ C? C?U T? CH?C

- S? l??ng: 06 ng??i (04 Th?c s?, 02 ??i h?c) 

- Nhan s? :

TT

H? và tên

Ch?c v?

H?c v?

?i?n tho?i

广西快3如何做代理1.      

Ph?m Th? Hoài An

Chuyên viên

Th?c s?

 

广西快3如何做代理2.      

Than ??ng Tùng

Gi?ng viên

Th?c s?

 

广西快3如何做代理3.      

V? Kim B?o

广西快3如何做代理Chuyên viên

C? nhan

 

4.      

Ph?m Th? Anh

Chuyên viên

Th?c s?

 

5.      

Nguy?n Th?nh Mai H??ng

Nhan viên

K? s?

 

6.      

广西快3如何做代理Nguy?n Th? Bích Ng?c

Chuyên viên

Th?c s?

 

 

II/ ??A CH? LIêN H?

广西快3如何做代理KHOA GIáO D?C TH??NG XUYêN

T?ng 2, nhà A2 - tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i

广西快3如何做代理?i?n tho?i: 024.3784.0890

E-mail: khoagdtx@gmail.com

Th?ng tin liên h?

h? tr? tr?c tuy?n
B?n mu?n tìm hi?u thêm th?ng tin v? các ngành ngh? ?ào t?o t?i Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i
th?ng tin tuy?n sinh
B?n c?n tìm hi?u thêm v? quy ch? tuy?n sinh, h? s? nh?p h?c, h?c b?ng, h?c phí ?
các ho?t ??ng s?p di?n ra
Các ho?t ??ng và s? ki?n s?p di?n ra s? ???c c?p nh?t t?i ?ay. ??ng b? l? nhé!
Cau h?i th??ng g?p