Các khóa h?c ?? ??ng ky

Khoa K? toán

I/ C? C?U T? CH?C

- S? l??ng: 22 广西快3如何做代理ng??i (21 Th?c s?, 01 c? nhan)

- Nhan s?:

TT

H? và tên

Ch?c v?

H?c v?

?i?n tho?i

1

广西快3如何做代理??ng Th? Thanh H??ng

Tr??ng khoa

Th?c s?

 0913537497

2

广西快3如何做代理Nguy?n Th? Mai Hiên

广西快3如何做代理Phó tr??ng khoa

Th?c s?

广西快3如何做代理 0904290086

3

广西快3如何做代理Nguy?n Th? Thu H?ng

Gi?ng viên

Th?c s?

 

4

广西快3如何做代理Tr?n Th? Thu H?ng

Gi?ng viên

Th?c s?

 

5

Nguy?n Th? Ph??ng Chi

Gi?ng viên

Th?c s?

 

6

广西快3如何做代理V? Th? Thanh Th?y

Gi?ng viên

Th?c s?

 

7

广西快3如何做代理Lê Th?y Nguyên

Gi?ng viên

Th?c s?

 

8

?ào Th? Thu Hà

Gi?ng viên

Th?c s?

 

9

?ào Th? Giang

Gi?ng viên

Th?c s?

 

10

Nguy?n Th? Bích Liên

Gi?ng viên

Th?c s?

 

11

Nguy?n Kim Ph??ng

Gi?ng viên

Th?c s?

 

12

广西快3如何做代理??ng Th? Liên

Gi?ng viên

Th?c s?

 

13

广西快3如何做代理Ph?m Th? Liên

Gi?ng viên

Th?c s?

 

14

Nguy?n T H??ng Quy?n

Gi?ng viên

Th?c s?

 

15

广西快3如何做代理Hoàng Tu?n Anh

Gi?ng viên

Th?c s?

 

16

Ng? Lê Van Anh

Gi?ng viên

Th?c s?

 

17

Chu Nga Thanh

Gi?ng viên

Th?c s?

 

18

广西快3如何做代理Nguy?n Th? Khánh Chi

Gi?ng viên

Th?c s?

 

19

广西快3如何做代理Bùi Th? H?i Y?n

Gi?ng viên

Th?c s?

 

20

广西快3如何做代理Nguy?n H?ng H?nh

Gi?ng viên

Th?c s?

 

21

Nguy?n Trung Thành

Gi?ng viên

Ti?n s?

 

22

Ph?m Th? Lan

Gi?ng viên

C? nhan

 

 

II/ ??A CH? LIêN H?

KHOA K? TOáN

广西快3如何做代理V?n phòng khoa: T?ng 1 nhà h?c A3

广西快3如何做代理?i?n tho?i: 024 37845166    

E-mail: khoaketoan.cdcd@gmail.com

Th?ng tin liên h?

h? tr? tr?c tuy?n
B?n mu?n tìm hi?u thêm th?ng tin v? các ngành ngh? ?ào t?o t?i Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i
th?ng tin tuy?n sinh
B?n c?n tìm hi?u thêm v? quy ch? tuy?n sinh, h? s? nh?p h?c, h?c b?ng, h?c phí ?
các ho?t ??ng s?p di?n ra
Các ho?t ??ng và s? ki?n s?p di?n ra s? ???c c?p nh?t t?i ?ay. ??ng b? l? nhé!
Cau h?i th??ng g?p