Các khóa h?c ?? ??ng ky

Khoa QTKD

I/ C? C?U T? CH?C

- S? l??ng: 10 广西快3如何做代理ng??i (10 Th?c s?)

- Nhan s?:

TT

H? và tên

Ch?c v?

H?c v?

?i?n tho?i

1.

Nguy?n Th? Thanh Huy?n

广西快3如何做代理Tr??ng khoa

Th?c s?

广西快3如何做代理0945.155.599

2.

Nguy?n Ng?c Hà

广西快3如何做代理Phó tr??ng khoa

Th?c s?

0989.091.989

3.

Thành Ng?c Hùng

Gi?ng viên

Th?c s?

 

4.

Nguy?n Th? Bích Ph??ng

Gi?ng viên

Th?c s?

 

5.

?? Hoàng Tùng

Gi?ng viên

Th?c s?

 

6.

广西快3如何做代理Nguy?n Thanh Tùng

Gi?ng viên

Th?c s?

 

7.

广西快3如何做代理Tr?n Th? Huy?n Trang

Gi?ng viên

Th?c s?

 

8.

Bùi Tùng Lam

Gi?ng viên

Th?c s?

 

9.

Ph?m Th? H??ng

Gi?ng viên

Th?c s?

 

10.

Tr?nh Th? Ph??ng Mai

Gi?ng viên

Th?c s?

 

 

II/ ??A CH? LIêN H?

KHOA QU?N TR? KINH DOANH

V?n phòng khoa: T?ng 2 nhà h?c A3

广西快3如何做代理?i?n tho?i: 024.3784.5152

E-mail: huyennt@suijintz.com

 

Th?ng tin liên h?

h? tr? tr?c tuy?n
B?n mu?n tìm hi?u thêm th?ng tin v? các ngành ngh? ?ào t?o t?i Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i
th?ng tin tuy?n sinh
B?n c?n tìm hi?u thêm v? quy ch? tuy?n sinh, h? s? nh?p h?c, h?c b?ng, h?c phí ?
các ho?t ??ng s?p di?n ra
Các ho?t ??ng và s? ki?n s?p di?n ra s? ???c c?p nh?t t?i ?ay. ??ng b? l? nhé!
Cau h?i th??ng g?p