Các khóa h?c ?? ??ng ky

Khoa Xay d?ng

I/ C? C?U T? CH?C

- S? l??ng: 12 ng??i (07 Th?c s?, 05 ??i h?c)

- Nhan s?:

 

TT

H? và tên

Ch?c v?

H?c v?

?i?n tho?i

广西快3如何做代理1.      

广西快3如何做代理Nguy?n Xuan Th?ng

Tr??ng khoa

Th?c s?

0912279957 

2.      

Hoàng Th? Tuy?t Mai

广西快3如何做代理Phó tr??ng khoa

Th?c s?

 

广西快3如何做代理3.      

Nguy?n H?u Thi?t

Gi?ng viên

K? s?

 

4.      

V? Minh ??o

Gi?ng viên

Th?c s?

 

广西快3如何做代理5.      

广西快3如何做代理Nguy?n Th? Thu Hà

Gi?ng viên

Th?c s?

 

广西快3如何做代理6.      

广西快3如何做代理?oàn Nguy?n

Gi?ng viên

K? s?

 

7.      

广西快3如何做代理Ph?m V?n Th?o

Giáo viên

K? s?

 

广西快3如何做代理8.      

Hoàng T?n Phúc

Gi?ng viên

K? s?

 

9.      

Nguy?n H?u Giang

Gi?ng viên

Th?c s?

 

10.   

Nguy?n Th? H?nh

Gi?ng viên

Th?c s?

 

广西快3如何做代理11.   

广西快3如何做代理Bùi V?n Viên

Gi?ng viên

Th?c s?

 

12.   

Tr?n Th? Lan Anh

Gi?ng viên

K? s?

 

 

II/ ??A CH? LIêN H?

KHOA X?Y D?NG

V?n phòng khoa: T?ng 1 nhà h?c A3

广西快3如何做代理?i?n tho?i: 024.3784.1885

E-mail: xaydungcdhn@gmail.com

Th?ng tin liên h?

h? tr? tr?c tuy?n
B?n mu?n tìm hi?u thêm th?ng tin v? các ngành ngh? ?ào t?o t?i Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i
th?ng tin tuy?n sinh
B?n c?n tìm hi?u thêm v? quy ch? tuy?n sinh, h? s? nh?p h?c, h?c b?ng, h?c phí ?
các ho?t ??ng s?p di?n ra
Các ho?t ??ng và s? ki?n s?p di?n ra s? ???c c?p nh?t t?i ?ay. ??ng b? l? nhé!
Cau h?i th??ng g?p