Các khóa h?c ?? ??ng ky

L?ch s? hình thành và phát tri?n

广西快3如何做代理     Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i là c? s? giáo d?c ngh? nghi?p c?ng l?p tr?c thu?c UBND Thành ph? Hà N?i. Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i ti?n than là Tr??ng ?ào t?o c?ng nhan xay d?ng s? 2 ???c thành l?p n?m 1987 v?i m?t s? m?c l?ch s? chính nh? sau:

 

L?CH S? HìNH THàNH Và PHáT TRI?N

N?m 1987  

Thành l?p tr??ng v?i tên g?i ban ??u là Tr??ng ?ào t?o c?ng nhan xay d?ng s? 2, tr?c thu?c S? Xay d?ng Hà N?i.

N?m 1998

广西快3如何做代理Tr??ng Trung h?c K? thu?t Xay d?ng Hà N?i ???c thành l?p trên c? s? nang c?p Tr??ng ?ào t?o CNXD s? 2.

N?m 2005

广西快3如何做代理Ngày 19/12/2005, B? tr??ng B? Giáo d?c & ?ào t?o ?? ky quy?t ??nh s? 7230/Q?-BGD?T v? vi?c thành l?p tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i tr?c trên c? s? Trung h?c K? thu?t Xay d?ng Hà N?i.

N?m 2012

Tr??ng k? ni?m 25 n?m thành l?p và ?ón nh?n Huan ch??ng ??c l?p h?ng ba

N?m 2017

广西快3如何做代理Tr??ng k? ni?m 30 n?m thành l?p và ?ón nh?n Huan ch??ng Lao ??ng h?ng ba (l?n th? hai)

Th?ng tin liên h?

h? tr? tr?c tuy?n
B?n mu?n tìm hi?u thêm th?ng tin v? các ngành ngh? ?ào t?o t?i Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i
th?ng tin tuy?n sinh
B?n c?n tìm hi?u thêm v? quy ch? tuy?n sinh, h? s? nh?p h?c, h?c b?ng, h?c phí ?
các ho?t ??ng s?p di?n ra
Các ho?t ??ng và s? ki?n s?p di?n ra s? ???c c?p nh?t t?i ?ay. ??ng b? l? nhé!
Cau h?i th??ng g?p