Các khóa h?c ?? ??ng ky

Phòng CTHSSV

I/ C? C?U T? CH?C


- S? l??ng: 05 ng??i (04 Th?c s?, 01 Cao ??ng)

- Nhan s?:

TT

H? và tên

Ch?c v?

H?c v?

?i?n tho?i

1.       

Ph?m H??ng Linh

Phó Tr??ng phòng- PTC

Th?c s?

0912024743

广西快3如何做代理2.       

Tri?u Th? L??ng

Nhan viên

C? nhan C?

 

3.       

广西快3如何做代理Nguy?n Thu H??ng

Gi?ng viên

Th?c s?

 

4.       

广西快3如何做代理Nguy?n Thanh Thúy

Chuyên viên

Th?c s?

 

5.       

Tr?n H?ng ??c

Gi?ng viên

Th?c s?

 


II/ ??A CH? LIêN H?

广西快3如何做代理PHòNG C?NG TáC H?C SINH – SINH VIêN

广西快3如何做代理T?ng 1, nhà Hi?u b? - Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i

?i?n tho?i: 024.3784.5154

Email: cthssv@suijintz.com

Th?ng tin liên h?

h? tr? tr?c tuy?n
B?n mu?n tìm hi?u thêm th?ng tin v? các ngành ngh? ?ào t?o t?i Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i
th?ng tin tuy?n sinh
B?n c?n tìm hi?u thêm v? quy ch? tuy?n sinh, h? s? nh?p h?c, h?c b?ng, h?c phí ?
các ho?t ??ng s?p di?n ra
Các ho?t ??ng và s? ki?n s?p di?n ra s? ???c c?p nh?t t?i ?ay. ??ng b? l? nhé!
Cau h?i th??ng g?p