Các khóa h?c ?? ??ng ky

Phòng ?ào t?o

I/ C? C?U T? CH?C

- S? l??ng: 10 ng??i (10 Th?c s?)

- Nhan s?:

TT

H? và tên

Ch?c v?

H?c v?

?i?n tho?i

1.      

Bùi Hùng S?n           

Tr??ng phòng

Th?c s?

广西快3如何做代理0983.667.073

2.      

广西快3如何做代理L?i Th? H??ng

Phó tr??ng phòng

Th?c s?

 

3.      

广西快3如何做代理Tr?n Th? H?ng H?nh

广西快3如何做代理Chuyên viên

Th?c s?

 

广西快3如何做代理4.      

广西快3如何做代理?? V?n M?nh

Gi?ng viên

Th?c s?

 

5.      

Lê Thu Hà

Chuyên viên

Th?c s?

 

广西快3如何做代理6.      

?? Lê Th? Minh

Gi?ng viên

Th?c s?

 

7.      

Hoàng Th? T?nh

Gi?ng viên

Th?c s?

 

8.      

广西快3如何做代理Nguy?n Th? Hu?

Giáo viên

Th?c s?

 

9.      

?ào Qu?c Ti?n

广西快3如何做代理Chuyên viên

Th?c s?

 

广西快3如何做代理10.   

Tr?n M? H?nh

Gi?ng viên

Th?c s?

 

 

II/ ??A CH? LIêN H?

广西快3如何做代理PHòNG ?àO T?O

广西快3如何做代理T?ng 2, nhà Hi?u b?- Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i

广西快3如何做代理?i?n tho?i: 024.3784.9979; Fax: 024.3784.9979

Email: daotao@suijintz.com

Th?ng tin liên h?

h? tr? tr?c tuy?n
B?n mu?n tìm hi?u thêm th?ng tin v? các ngành ngh? ?ào t?o t?i Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i
th?ng tin tuy?n sinh
B?n c?n tìm hi?u thêm v? quy ch? tuy?n sinh, h? s? nh?p h?c, h?c b?ng, h?c phí ?
các ho?t ??ng s?p di?n ra
Các ho?t ??ng và s? ki?n s?p di?n ra s? ???c c?p nh?t t?i ?ay. ??ng b? l? nhé!
Cau h?i th??ng g?p