Các khóa h?c ?? ??ng ky

Phòng Kh?o thí ?BCL&TTGD

I/ C? C?U T? CH?C

- S? l??ng: 06 ng??i (04 Th?c s?, 02 ??i h?c)

- Nhan s?:

TT

H? và tên

Ch?c v?

H?c v?

?i?n tho?i

1.     

Lê Ng?c Vinh

Tr??ng phòng

Th?c s?

 0936.563.677

2.     

广西快3如何做代理V? Kim H??ng

Phó Tr??ng phòng

Th?c s?

 

3.     

Tr?nh Th? Huy?n

广西快3如何做代理Chuyên viên

C? nhan

 

广西快3如何做代理4.     

?inh Th? H?o

Chuyên viên

Th?c s?

 

5.     

广西快3如何做代理Lê V?n Kiên

Gi?ng viên

K? s?

 

广西快3如何做代理6.     

广西快3如何做代理Tr?n Thanh Nga

Gi?ng viên

NCS

 

 

II/ ??A CH? LIêN H?

Phòng Kh?o thí & ??m b?o ch?t l??ng

T?ng 4 Nhà Hi?u b? - Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i

?i?n tho?i phòng: 024.3782.0382

??a ch? Email: kiemdinh@suijintz.com

Th?ng tin liên h?

h? tr? tr?c tuy?n
B?n mu?n tìm hi?u thêm th?ng tin v? các ngành ngh? ?ào t?o t?i Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i
th?ng tin tuy?n sinh
B?n c?n tìm hi?u thêm v? quy ch? tuy?n sinh, h? s? nh?p h?c, h?c b?ng, h?c phí ?
các ho?t ??ng s?p di?n ra
Các ho?t ??ng và s? ki?n s?p di?n ra s? ???c c?p nh?t t?i ?ay. ??ng b? l? nhé!
Cau h?i th??ng g?p