Các khóa h?c ?? ??ng ky

Phòng KTTV

I/ C? C?U T? CH?C

- S? l??ng: 04 ng??i (02 Th?c s?, 02 ??i h?c)

- Nhan s?:

TT

H? và tên

Ch?c v?

H?c v?

?i?n tho?i

广西快3如何做代理1.     

Ng? Kim Chung

广西快3如何做代理Tr??ng phòng

Th?c s?

0915.676828

2.     

Nguy?n Th? Thu Trà

K? toán viên

C? nhan

 

广西快3如何做代理3.     

V? Th? H?ng

Chuyên viên

Th?c s?

 

广西快3如何做代理4.     

?ào H?i H?ng

K? toán viên

C? nhan

 

 

II/ ??A CH? LIêN H?

广西快3如何做代理PHòNG K? TOáN- TàI V?

T?ng 2, nhà Hi?u b? - Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i

?i?n tho?i: 024.3784.9981

Email: kttv@suijintz.com

 

Th?ng tin liên h?

h? tr? tr?c tuy?n
B?n mu?n tìm hi?u thêm th?ng tin v? các ngành ngh? ?ào t?o t?i Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i
th?ng tin tuy?n sinh
B?n c?n tìm hi?u thêm v? quy ch? tuy?n sinh, h? s? nh?p h?c, h?c b?ng, h?c phí ?
các ho?t ??ng s?p di?n ra
Các ho?t ??ng và s? ki?n s?p di?n ra s? ???c c?p nh?t t?i ?ay. ??ng b? l? nhé!
Cau h?i th??ng g?p