Các khóa h?c ?? ??ng ky

Phòng Qu?n tr?

I/ C? C?U T? CH?C

- S? l??ng: 09 ng??i (06 Th?c s?, 01 ??i h?c, 01 Cao ??ng, 01 khác)

- Nhan s?:

TT

H? và tên

Ch?c v?

H?c v?

?i?n tho?i

1.     

Tr?n Lan H??ng

广西快3如何做代理Tr??ng phòng

Th?c s?

广西快3如何做代理0942.051.968

广西快3如何做代理2.     

Hoàng Ng?c Anh

广西快3如何做代理Phó tr??ng phòng

Th?c s?

0979.950.880

3.     

D??ng Phi Hùng

Nhan viên

C? nhan C?

0904.122.293

4.     

Ninh V?n Huy

Gi?ng viên

Th?c s?

广西快3如何做代理0912.333.840

广西快3如何做代理5.     

广西快3如何做代理Tr?n V?n Khánh

Gi?ng viên

Th?c s?

0987.322.677

6.     

广西快3如何做代理Hoàng Ng?c H??ng

Chuyên viên

Th?c s?

广西快3如何做代理0914.387.860

7.     

V? Th? Nhu?n

广西快3如何做代理Chuyên viên

Th?c s?

0988.565.688

8.     

Nguy?n ??c Vi?t

Nhan viên

K? s?

0902.281.528

9.     

广西快3如何做代理Nguy?n Th? Th?y

Y t?

Khác

0981.698.288

 

II/ ??A CH? LIêN H?

PHòNG QU?N TR?

T?ng 2 Nhà A2 - Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i

广西快3如何做代理?i?n tho?i phòng: 024.3784.9982

??a ch? Email: quantri@suijintz.com

Th?ng tin liên h?

h? tr? tr?c tuy?n
B?n mu?n tìm hi?u thêm th?ng tin v? các ngành ngh? ?ào t?o t?i Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i
th?ng tin tuy?n sinh
B?n c?n tìm hi?u thêm v? quy ch? tuy?n sinh, h? s? nh?p h?c, h?c b?ng, h?c phí ?
các ho?t ??ng s?p di?n ra
Các ho?t ??ng và s? ki?n s?p di?n ra s? ???c c?p nh?t t?i ?ay. ??ng b? l? nhé!
Cau h?i th??ng g?p