Các khóa h?c ?? ??ng ky

S? m?nh, t?m nhìn

1. S? m?nh

   Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i ?ào t?o ?a ngành, ?a h? cung ?ng ngu?n nhan l?c ch?t l??ng có th? làm vi?c ???c ngay, ?áp ?ng nhu c?u c?a doanh nghi?p và x? h?i; ti?n hành nghiên c?u khoa h?c, h?p tác qu?c t? ?? áp d?ng vào các ho?t ??ng ?ào t?o,ph?c v? c?ng ??ng, ?óng góp vào s? nghi?p xay d?ng và phát tri?n Th? ?? Hà N?i, trong n??c và qu?c t?.

2. T?m nhìn

    ??n n?m 2025 Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i là ??n v? s? nghi?p t? ch?, c? s? Giáo d?c Ngh? nghi?p tr?ng ?i?m c?a Hà N?i, tri?n khai ?ào t?o, h?p tác qu?c t?, nghiên c?u, ?ng d?ng và chuy?n giao c?ng ngh? v? các l?nh v?c k? thu?t, c?ng ngh?, kinh t?, d?ch v? và x? h?i. Cung c?p ?i?u ki?n, m?i tr??ng t?t nh?t cho vi?c gi?ng d?y, h?c t?p và nghiên c?u khoa h?c nh?m ??m b?o ngu?n nhan l?c có ki?n th?c và k? n?ng t?t cung c?p cho ??t n??c, khu v?c và h??ng ??n qu?c t?.

3. Chính sách ch?t l??ng

广西快3如何做代理   ?? th?c hi?n s? m?ng c?a mình, Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i cam k?t:

  1. Duy trì H? th?ng b?o ??m ch?t l??ng theo Tiêu chu?n ISO 9001:2008 và các tiêu chí, tiêu chu?n theo TT 28/TT-BL?TBXH c?a B? Lao ??ng, Th??ng binh và X? h?i ban hành.
  2. Th??ng xuyên xay d?ng, b?i d??ng ??i ng? viên ch?c, gi?ng viên, giáo viên có ?? trình ??, ph?m ch?t và n?ng l?c ?áp ?ng yêu c?u, tiêu chu?n qu?n ly và gi?ng d?y giáo d?c ngh? nghi?p.
  3. Th??ng xuyên rà soát, c?p nh?t ch??ng trình, giáo trình ?ào t?o; ph??ng pháp gi?ng d?y nh?m nang cao ch?t l??ng gi?ng d?y, ?áp ?ng yêu c?u x? h?i.
  4. T?ng c??ng tri?n khai ho?t ??ng nghiên c?u khoa h?c, ?ng d?ng c?ng ngh? tiên ti?n, c?ng ngh? th?ng tin, h?p tác qu?c t? ph?c v? gi?ng d?y và h?ct?p.
  5. Xay d?ng c? s? v?t ch?t c?a Nhà tr??ng theo h??ng hi?n ??i, ?a n?ng, ??t chu?n qu?c gia và khu v?c.
  6. ??m b?o ?? ng??i h?c sau khi t?t nghi?p có y th?c ngh? nghi?p cao, chuyên m?n k? n?ng t?t có th? làm vi?c ???c ngay ho?c t? t?o vi?c làm, ?áp ?ng nhu c?u v? ch?t l??ng ngu?n nhan l?c trong quá trình h?i nh?p qu?c t?.
  7. M? r?ng và t?ng c??ng quan h? h?p tác v?i các doanh nghi?p, các nhà tuy?n d?ng ?? t?o ?i?u ki?n và c? h?i vi?c làm cho ng??i h?c sau khi t?t nghi?p.
  8. ???c ki?m ??nh và c?ng nh?n ch?t l??ng c?a T?ng c?c Giáo d?c ngh? nghi?p.

                                                                                                                                  


Th?ng tin liên h?

h? tr? tr?c tuy?n
B?n mu?n tìm hi?u thêm th?ng tin v? các ngành ngh? ?ào t?o t?i Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i
th?ng tin tuy?n sinh
B?n c?n tìm hi?u thêm v? quy ch? tuy?n sinh, h? s? nh?p h?c, h?c b?ng, h?c phí ?
các ho?t ??ng s?p di?n ra
Các ho?t ??ng và s? ki?n s?p di?n ra s? ???c c?p nh?t t?i ?ay. ??ng b? l? nhé!
Cau h?i th??ng g?p