Các khóa h?c ?? ??ng ky

Thành tích


DANH HI?U THI ?UA

广西快3如何做代理C? thi ?ua c?a T?ng Liên ?oàn lao ??ng Vi?t Nam

N?m 2013

N?m 2012


HìNH TH?C KHEN TH??NG

广西快3如何做代理Huan ch??ng ??c l?p h?ng Ba

N?m 2012

Huan ch??ng Lao ??ng h?ng Nh?t

N?m 2002

广西快3如何做代理Huan ch??ng Lao ??ng h?ng Nhì

N?m 1994

Huan ch??ng lao ??ng h?ng Ba

N?m 1983

N?m 2013

N?m 2017


Và nhi?u B?ng khen, C? thi ?ua c?a Th? T??ng Chính ph?, c?a Các B? ngành và UBND Thành ph? Hà N?i.

Th?ng tin liên h?

h? tr? tr?c tuy?n
B?n mu?n tìm hi?u thêm th?ng tin v? các ngành ngh? ?ào t?o t?i Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i
th?ng tin tuy?n sinh
B?n c?n tìm hi?u thêm v? quy ch? tuy?n sinh, h? s? nh?p h?c, h?c b?ng, h?c phí ?
các ho?t ??ng s?p di?n ra
Các ho?t ??ng và s? ki?n s?p di?n ra s? ???c c?p nh?t t?i ?ay. ??ng b? l? nhé!
Cau h?i th??ng g?p