Các khóa h?c ?? ??ng ky

Trung tam ?T&QHDN

I/ C? C?U T? CH?C

- S? l??ng: 05 ng??i (05 Th?c s?) và ??i ng? gi?ng viên, giáo viên th?nh gi?ng v?i trình ?? chuyên m?n tay ngh? cao, tham niên gi?ng d?y lau  n?m  trong c?ng tác ?ào t?o ngh?, nh?m ??m b?o ch?t l??ng tay ngh? c?a h?c viên sau khi k?t thúc khóa h?c.

- Nhan s? :

TT

H? và tên

Ch?c v?

H?c v?

?i?n tho?i

1.

Mai Ng?c Vinh

Giám ??c

Th?c s?

0948.188.815

2.

Ng? V?n Hùng

Gi?ng viên

Th?c s?

 

3.

Tr?n Ng?c D??ng

Chuyên viên

Th?c s?

 

4.

Tr??ng Huy?n Minh

Gi?ng viên

Th?c s?

 

5.

Hà Th? H?ng

Gi?ng viên

Th?c s?

 

 

II/ ??A CH? LIêN H?

TRUNG T?M ?àO T?O - QUAN H? DOANH NGHI?P
广西快3如何做代理 Và H? TR? H?C SINH, SINH VIêN

T?ng 1, nhà A2 - Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i

广西快3如何做代理?i?n tho?i: 024.3782.2684 - 0948.188.815

Email: dtdnsv@suijintz.com

Th?ng tin liên h?

h? tr? tr?c tuy?n
B?n mu?n tìm hi?u thêm th?ng tin v? các ngành ngh? ?ào t?o t?i Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i
th?ng tin tuy?n sinh
B?n c?n tìm hi?u thêm v? quy ch? tuy?n sinh, h? s? nh?p h?c, h?c b?ng, h?c phí ?
các ho?t ??ng s?p di?n ra
Các ho?t ??ng và s? ki?n s?p di?n ra s? ???c c?p nh?t t?i ?ay. ??ng b? l? nhé!
Cau h?i th??ng g?p