Các khóa h?c ?? ??ng ky

Trung tam Ngo?i ng?, Tin h?c & Nghi?p v?

I/ C? C?U T? CH?C

- S? l??ng: 05 广西快3如何做代理ng??i (03 Th?c s?, 02 c? nhan) và ??i ng? gi?ng viên th?nh gi?ng có trình ?? t? th?c s? tr? lên ?ang c?ng tác t?i Khoa C?ng ngh? th?ng tin; Khoa h?c c? b?n; K? toán; Qu?n tr? kinh doanh c?a Nhà tr??ng.

- Nhan s?:

TT

H? và tên

Ch?c v?

H?c v?

?i?n tho?i

广西快3如何做代理1.      

Nguy?n Thanh Thu?

Giám ??c

Th?c s?

0914.991.804

广西快3如何做代理2.     

广西快3如何做代理?inh Th? H?ng H?i

Gi?ng viên

Th?c s?

 

广西快3如何做代理3.      

Lê V?n Long

Chuyên viên

Th?c s?

 

4.      

Nguy?n Ti?n D?ng

广西快3如何做代理Chuyên viên

C? nhan

 

5.      

Nguy?n H?ng Nga

Nhan viên

C? nhan

 

 

II/ ??A CH? LIêN H?

TRUNG T?M NGO?I NG? - TIN H?C & NGHI?P V?

T?ng 1 - Nhà A2 - Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i

广西快3如何做代理?i?n tho?i: 024.3782.3452

Email: trungtam@suijintz.com


Th?ng tin liên h?

h? tr? tr?c tuy?n
B?n mu?n tìm hi?u thêm th?ng tin v? các ngành ngh? ?ào t?o t?i Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i
th?ng tin tuy?n sinh
B?n c?n tìm hi?u thêm v? quy ch? tuy?n sinh, h? s? nh?p h?c, h?c b?ng, h?c phí ?
các ho?t ??ng s?p di?n ra
Các ho?t ??ng và s? ki?n s?p di?n ra s? ???c c?p nh?t t?i ?ay. ??ng b? l? nhé!
Cau h?i th??ng g?p